Είσοδος

Πρακτική Άσκηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) συνιστά κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής στο 8ο εξάμηνο με κωδικό μαθήματος: 3.0.01.1

H Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών. Πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς με αναγνωρισμένη δραστηριότητα (ερευνητικά κέντρα κ.ά.) και τομέα δραστηριοποίησης που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Σχολής.

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο εξάμηνο και η οφειλή λιγότερων από 10 μαθημάτων. Το μάθημα βαθμολογείται με αναφορά σε επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση θα βρείτε στον επίσημο σύνδεσμο του ΕΜΠ: http://praktiki.ntua.gr/ για την πρακτική άσκηση.

Ύλη

Το Αντικείμενο και Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή της Σχολής, ορίζεται από τον Επόπτη Καθηγητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής.

Ο φοιτητής στο χώρο της εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και υγείας της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον φορέα υποδοχής, παραδοτέο από τους φοιτητές ώστε να θεωρείται ολοκληρωμένη η Πρακτική Άσκηση είναι η Έκθεση Πεπραγμένων, όπου συνοψίζονται οι εργασίες τις οποίες εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Φορέα Υποδοχής.

Αναλυτικές οδηγίες και η διαδικασία αναγράφονται στον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής και συνοπτικά η διαδικασία αναφέρεται στον Οδηγό σπουδών.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα βαθμολογείται με αναφορά σε επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του (Pass / Fail). 

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο εξάμηνο και η οφειλή λιγότερων από 10 μαθημάτων.  

Διδάσκοντες

Για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται Διδάσκων ο κ. Ιωάννης Φ. Γκόνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΑ ΣΗΜΜΥ, συνεπικουρούμενος στο έργο του από τους Επόπτες Καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ και ορίζονται πριν την έναρξη της ΠΑ.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.