Είσοδος

Λογική & Πληροφορική ΙΙ: λ-Λογισμός

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

http://www.math.ntua.gr/logic/lambda/


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.