Είσοδος

Μεταβατική Συμπεριφορά και Μοντέλα Ηλεκτρικών Μηχανών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στη Μεταβατική Συμπεριφορά των Ηλεκτρικών Μηχανών

Ανάλυση Μεταβατικής Συμπεριφοράς Ηλεκτρικών Μηχανών Συνεχούς Ρεύματος

Μετασχηματισμοί Συνιστωσών

Ανάλυση Μεταβατικής Συμπεριφοράς Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής

Ανάλυση Μεταβατικής Συμπεριφοράς Σύγχρονων Ηλεκτρικών Μηχανών

Ανάλυση Δυναμικών Αντιδράσεων και Σταθερών Χρόνου Σύγχρονων Μηχανών

Μοντέλα Μειωμένης Τάξης  Σύγχρονων και Μηχανών Επαγωγής

Γραμμικοποίηση Εξισώσεων και Μοντελοποίηση Συστήματος με πολλές Μηχανές

Εργαστηριακές Εφαρμογές

Ύλη

Βασικές αρχές θεωρίας ηλεκτρικών μηχανών (εξισώσεις πεπλεγμένων ροών, ανάπτυξη ροπής και τάσεως). Θεωρία μηχανών συνεχούς ρεύματος (εξισώσεις ροπής και τάσεως, δυναμικές χαρακτηριστικές, γραμμικοποίηση εξισώσεων), Θεωρία πλαισίων αναφοράς (εξισώσεις μετασχηματισμού, συνήθη πλαίσια αναφοράς, παρατήρηση μεταβλητών από διαφορετικά πλαίσια αναφοράς). Θεωρία σύγχρονων μηχανών (εξισώσεις τάσεως και ροπής, μετασχηματισμός σε αυθαίρετο πλαίσιο αναφοράς, ανά μονάδα σύστημα. Δυναμική συμπεριφορά σύγχρονων μηχανών (μεταβατική χαρακτηριστική γωνίας - ροπής, κρίσιμος χρόνος εκκαθαρίσεως τριφασικού σφάλματος). Τελεστικές αντιδράσεις και χρονικές σταθερές σύγχρονων μηχανών, καθορισμός παραμέτρων από δοκιμές. Θεωρία μηχανών επαγωγής (εξισώσεις τάσεως και ροπής, μετασχηματισμός σε αυθαίρετο πλαίσιο αναφοράς, ανά μονάδα σύστημα, μόνιμη κατάσταση λειτουργίας). Δυναμική συμπεριφορά μηχανών επαγωγής.  Γραμμικοποίηση εξισώσεων σύγχρονων μηχανών και μηχανών επαγωγής, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, συναρτήσεις μεταφοράς. Απλοποιημένα μοντέλα σύγχρονών και ασύγχρονων μηχανών (μη γραμμικά και γραμμικοποιημένα μοντέλα). Ασύμμετρη λειτουργία μηχανών επαγωγής, εφαρμογή της θεωρίας πλαισίων αναφοράς σε ασύμμετρες καταστάσεις. Ασύγχρονη λειτουργία σύγχρονων μηχανών. Προσομοίωση λειτουργίας μηχανών επαγωγής και σύγχρονων μηχανών στον Η/Υ. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας με πολλές μηχανές. Εργαστηριακές ασκήσεις, παραδείγματα σε Η/Υ, εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

1. P. Krause, O. Wasynczuk, S. Sudhoff, S. Pekarek: “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, Wiley-IEEE Press.

    

2. Chee Mun Ong: “Dynamic Simulations of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK”, Prentice Hall Inc.


3. Mohamed E. El-Hawary: "Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications", Wiley-IEEE Press.


4. B. Adkins, R.G. Harley: “The General Theory of Alternating Current Machines: Application to Practical Problems”, Chapman and Hall.

  

5. P.K. Kovacs: “Transient phenomena in electrical machines”, Elsevier. 

 

6. S.A. Nasar, I. Boldea: “Electric machines: dynamics and control”, CRC Press.

 

7. P. Barret, M. Magnien: “Regimes transitoires des machines tournantes electriques”, Editions Eyrolles.

Διδάσκοντες

Α. Κλαδάς

Διεξαγωγή Μαθήματος

Πέμπτη 15:00-18:00,  Εργαστήριο ΗΜ&ΗΙ, 1ος όροφος παλαιού κτιρίου Ηλεκτρολόγων


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.