Είσοδος

Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

  

Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης και μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας με τη βοήθεια του Η/Υ. Εφαρμογή στον υπολογισμό της επιδόσεως και των παραμέτρων των ισοδυνάμων κυκλωμάτων των ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματιστών. Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών εναλασσομένου και συνεχούς ρεύματος. Υπολογισμός αρμονικών τάσεων και ΜΕΔ και επιπτώσεις στη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών. Αναλυτικός υπολογισμός μαγνητικών κυκλωμάτων και συνθήκες κορεσμού, υπολογισμοί ροών σκεδάσεως. Υπολογισμοί απωλειών σιδήρου (υστέρησης και δινορρευμάτων) και χαλκού (ωμικές και δινορρευμάτων). Υπολογισμοί δυνάμεων και ροπών. Υπολογισμοί θερμικών πεδίων, θέρμανση και ψύξη ηλεκτρικών μηχανών και μετασχηματιστών. Σχεδίαση ηλεκτρικών μηχανών και μετασχηματιστών.

 

Ύλη

        Α. Κλασσική σχεδιομελέτη Ηλεκτρικών Μηχανών

 • Εισαγωγή στη διαμόρφωση των Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Βασική διαστασιολόγηση
 • Τυλίγματα ΕΡ και ΣΡ
 • Μαγνητικά κυκλώματα
 • Υπολογισμός παραμέτρων ισοδυνάμου κυκλώματο
 • Θέρμανση και Ψύξη
 • Ιδιότητες και οριακές φορτίσεις υλικών (χαλκού, σιδήρου)

  Β. Ανάλυση του μαγνητικού πεδίου με μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Βιβλιογραφία

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Α. Κλαδάς, "Υποδειγματική Ανάλυση Σχεδιασμού Ηλεκτρικών Μηχανών"

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ: J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hraboncova, "Design of Rotating Electrical Machines", Wiley. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 1. E.S. Hamdi, "Design of Small Electrical Machines", John Wiley & Sons.
 2. Vlado Ostovic, "Computer Aided Analysis of Electric Machines, Prentice Hall.
 3. J. J. Cathey, “Electric Machines: Analysis and Design Applying Matlab”, Mc Graw Hill International Edition.
 4. M.G. Say, “Alternating Current Machines”, Longman Scientific and Technical.
 5. M.G. Say, E.O. Taylor, “Direct Current Machines”, Pitman.                          

 

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 6 εργαστηριακές ασκήσεις στο PCLAB για την εξοικείωση με την ανάλυση του θέματος.

Mέθοδοι αξιολόγησης

         Η βαθμολογία προέρχεται από:

        1. Γραπτή Εξέταση    (50%)

 2. Ατομικό Θέμα         (50%)

Διδάσκοντες

      Α. Κλαδάς

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποδειγματικές εφαρμογές έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Virtual Lab - Transformer

Virtual Lab - Machines 


Αίθουσες και ώρες διδασκαλίας

Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων

Θεωρία: Τετάρτη 17:15-19:00, Αίθουσα 013

Εργαστήριο: Τετάρτη 12:45-14:30, PCLAB

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.