Είσοδος

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους αλγορίθμους και στον σχεδιασμό προγραμμάτων, η εξοικείωση με τα μοντέλα δεδομένων και τις δομές ελέγχου και η απόκτηση θεμελίων στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" του 1ου Εξαμήνου και μαζί με αυτό προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις γενικά στην Πληροφορική -το λογισμικό ειδικότερα- που αποτελούν βασική υποδομή για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών.

Οι διαλέξεις θα γίνονται στο Αμφ. 1 και το Αμφ. 3, Ν. Κτ. Ηλεκτρ. σε δύο Τμήματα, κάθε Παρασκευή, στις 13:45-16:30. Τυχόν έκτακτες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των διαλέξεων θα αναρτώνται στην ενότητα Ανακοινώσεις

 

Εργαστήριο

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα δίνονται Εργαστηριακές Ασκήσεις, που θα επιλύονται και θα επιδεικνύονται από τους φοιτητές στα Εργαστήρια που θα γίνονται στα PC Labs, σύμφωνα με κατανομή που θα ανακοινωθεί  την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων (όπως στους παρακάτω πίνακες). Τα Εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη δεύτερη  εβδομάδα, δηλαδή από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στην Ενότητα Εργασίες, και θα παραδίδονται με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που υποστηρίζεται (λεπτομέρειες θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλαδιο στην Ενότητα Έγγραφα και επιπλέον οδηγίες θα δίνονται επι τόπου, στο Εργαστήριο). Σημειώνουμε ότι η κατανομή γίνεται με βάση τη λίστα των φοιτητών του 2ου εξαμήνου και όχι αυτών που δήλωσαν το μάθημα. Οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας, ώρας κλπ γίνεται μόνο σε συνενόηση με τους διδάσκοντες.

 

Υλικό Διαλέξεων

Το υλικό των διαλέξεων θα αναρτάται σταδιακά στην ενότητα Έγγραφα. Στην ίδια ενότητα θα βρείτε τις διαλέξεις του προηγούμενου έτους καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο του μαθήματος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.