Είσοδος

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)

Γενικά στοιχεία

 

 
Βιβλιογραφία

  • Μαθηματική Ανάλυση Ι : Θεωρία, Λυμένες Ασκήσεις και Παραδείγματα, Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς.  
  • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός: Μια Εισαγωγή στην Ανάλυση, M. Spivak.
  • Μαθηματική Ανάλυση Ι, Π. Τσεκρέκος.
  • Μαθηματική Ανάλυση, Γ. Παντελίδης (τόμος Ι).
  • Μαθηματική Ανάλυση, L. Brand.
  • Απειροστικός Λογισμός, R. L. Finney, M. D. Weir, F. R. Giordano (τόμοι Ι & ΙΙ).
  • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός, T. M. Apostol (τόμοι Ι & ΙΙ). 
  • Απειροστικός Λογισμός, Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας (τόμοι Ι, ΙΙ & ΙΙΙ).

Όλα τα βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.

Διδάσκοντες

Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς
Καθηγητής
Γραφείο 2.11, Κτ. Ε
τηλ. 772 1719
e-mai: trassias@math.ntua.gr
Νίκος Γιαννακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-12:00 και Πέμπτη 13:00-14:00.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.