Είσοδος

Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα έχει καταργηθεί και αντικαταστασθεί από το Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι (https://courses.cn.ntua.gr).

Εργαστήριο


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.