Είσοδος

Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γραμμική αναλογική διαμόρφωση και φώραση, Εκθετική αναλογική διαμόρφωση και φώραση, Θόρυβος στην αναλογική διαμόρφωση, Δειγματοληψία, Παλμοκωδική διαμόρφωση, Χωρητικότητα διαύλου

Ύλη

Υπερ-ετερόδυνος δέκτης, θόρυβος λήψης, ζωνοπερατός θόρυβος. Επίδραση του θορύβου σε συστήματα γραμμικής διαμόρφωσης. Λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio) σε διαμόρφωση DSBSC, σε ομόδυνη λήψη με διαμόρφωση SSB, σε δέκτες ΑΜ με χρήση φωράτη περιβάλλουσας. Εκτίμηση φάσης φέροντος με PLL. Επίδραση προσθετικού θορύβου στην εκτίμηση φάσης. Επίδραση του θορύβου σε συστήματα διαμόρφωσης γωνίας. Λόγος σήματος προς θόρυβο σε διαμόρφωση FM και PM. Φαινόμενο σύλληψης. Φαινόμενο κατωφλίου. Μείωση κατωφλίου. Προέμφαση και αποέμφαση στα συστήματα FM. Σύγκριση αναλογικών συστημάτων διαμόρφωσης. Παλμοαναλογική διαμόρφωση. Δειγματοληψία ζωνοπερατών σημάτων. Παραλλαγή. Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου (TDM). Διαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM). Πηγές πληροφορίας και κωδικοποίηση πηγής. Μέτρο πληροφορίας, εντροπία, αμοιβαία πληροφορία, θεώρημα κωδικοποίησης πηγής. Θεωρία ρυθμού παραμόρφωσης. Κβάντιση. Σφάλμα κβαντισμού. Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM) Διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση (DPCM). Διαμόρφωση Δέλτα. Επίδοση PCM, σηματοθορυβική σχέση. Στοιχεία των δυαδικών συστημάτων των PAM βασικής ζώνης. Πιθανότητα σφάλματος. Διαδικασία ορθογωνοποίησης GRAM-SCHMIDT. Γεωμετρική ερμηνεία των σημάτων. Μοντελοποίηση διαύλων επικοινωνίας. Χωρητικότητα διαύλου. Όρια στις επικοινωνίες. Ανταλλαγή ισχύος μετάδοσης και εύρους ζώνης.

Βιβλιογραφία

Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Προάκης & Salehi, 2η έκδοση, ΕΚΠΑ

Διδάσκοντες

Ευστάθιος Συκάς
email: sykas@cs.ntua.gr
Τηλ.:
210 772 2528
Γραφείο:
01.6, Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Όροφος 0

Έγγραφα

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις διαφένειες των παραδόσεων στην ιστοθέση http://courses.cn.ntua.gr/

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.