Είσοδος

Δίκτυα Υπολογιστών

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Αριθμοδότηση και ονοματοδότηση στο διαδίκτυο. Σύστημα Ονομασίας Περιοχών DNS. Παγκόσμιος ιστός και πρωτόκολλο HTTP. Μεταφορά αρχείων και πρωτόκολλο FTP. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρωτόκολλο SMTP. Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και πρωτόκολλο TCP. Επικεφαλίδα και τεμάχια TCP. Τεμαχισμός. Έλεγχος ροής και Συμφόρησης στο TCP. Διαχείριση συνδέσεων TCP. Μεταφορά δεδομένων χωρίς σύνδεση και πρωτόκολλο UDP. Επικεφαλίδα και δεδομενόγραμμα UDP. Πρωτόκολλο IP. Επικεφαλίδα και πακέτο IP. Θρυμματισμός. Διευθύνσεις IP. Υποδίκτυα. Επίλυση διευθύνσεων και πρωτόκολλο ARP. Πρωτόκολλο Ελέγχου ICMP. Δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων και πρωτόκολλο DHCP. Μετατροπή διευθύνσεων και NAT. Δρομολόγηση στο διαδίκτυο. Διαδικτύωση. Πρωτόκολλα δρομολόγησης RIP, OSPF και BGP. Αταξική Δρομολόγηση μεταξύ Περιοχών CIDR. Το πρωτόκολλο IPv6, πακέτο και επικεφαλίδα IPv6. Μετατροπή IPv4 σε IPv6. Πολλαπλή Διανομή και δρομολόγηση πολλαπλής διανομής,πρωτόκολλο IGMP. Διαχείριση κινητικότητας στο στρώμα δικτύου, κινητό IP. Ζεύξεις από σημείο σε σημείο (πρωτόκολλα HDLC, PPP, SLIP). Τοπικό δίκτυο IEEE 802.3, Ethernet, Fast, Gigabit και 10G Ethernet. Γέφυρες και μεταγωγείς Ethernet. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11b/g/a.

Βιβλιογραφία

"ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω με έμφαση στο Διαδίκτυο", James Kurose και Keith Ross, 6η έκδοση, Μ. Γκίουρδα

"COMPUTER NETWORKS: A TOP DOWN APPROACH", Behrouz A. Forouzan, Firouz Mosharraf, McGraw Hill, Διάθεση: Εκδόσεις Επίκεντρο

"ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων", Larry L. Peterson και Bruce S. Davie, 4η έκδ., Κλειδάριθμος

Εργαστήριο

Το μάθημα περιλαμβάνει συνολικά 12 εργαστηριακές ασκήσεις και εξέταση μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις καλύπτουν θέματα διάρθρωσης δικτύων, δικτυακών πρωτοκόλλων (ΙΡ, ARP, ICMP, TCP, UDP), πρωτοκόλλων εφαρμογής (FTP, TFTP, TELENET, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP), χρήσης εργαλείων ανάλυσης πρωτοκόλλων και μέτρησης επιδόσεων.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία στο μάθημα, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός του γραπτού είναι προβιβάσιμος, θα προκύψει ως εξής:

Τελικός βαθμός = Βαθμός εργαστηρίου + 60% Χ Βαθμός γραπτού

διαφορετικά, ο τελικός βαθμός θα ισούται με αυτόν του γραπτού.

Ο μέγιστος βαθμός εργαστηρίου θα είναι 4 (τέσσερα) αν κάποιος προσέλθει σε όλες τις ασκήσεις, παραδώσει ορθές αναφορές και απαντήσει σωστά κατά την εξέταση. Θα προκύψει κατά το 60% από τις ασκήσεις και κατά το 40% από την εξέταση. Για κάθε απουσία θα υπάρχει μείωση του μεγίστου κατά μισή μονάδα. Καθυστέρηση προσέλευσης πέραν των 30 λεπτών ισοδυναμεί με απουσία.

Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό για όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Κατ΄εξαίρεση όσοι το παρακολούθησαν το προηγούμενο έτος μπορούν, εφόσον το δηλώσουν, να μην εκτελέσουν τις ασκήσεις, οφείλουν όμως να προσέλθουν στην εξέτασή του και ως βαθμό εργαστηρίου θα λάβουν αυτόν της εξέτασης.


Διδάσκοντες

Ευστάθιος Συκάς
email: sykas@cn.ntua.gr
Τηλ.:
210 772 2528


Συμεών Παπαβασιλείου
email: papavass@mail.ntua.gr
Τηλ.: 210 772 2550

Έγγραφα

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις διαφάνειες των παραδόσεων στην ιστοθέση https://courses.cn.ntua.gr

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.