mycourses .ntua.gr
Εργαστήριο Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έργα και διεργασίες που αφορούν στην ειδικότητα του Υδραυλικού Πολιτικού Μηχανικού και η επίδειξη της σημασίας των πειραματικών προσομοιώσεων στη μελέτη των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών στο υδατικό και τεχνητό περιβάλλον. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν η ανάλυση μέσω απλών εργαστηριακών προσομοιώσεων βασικών προβλημάτων υδραυλικής, των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των υδάτων και των λυμάτων, και η φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων.
Ύλη
Εισαγωγικό μάθημα Βασικά στοιχεία μαθήματος, περιγραφή, ύλη, εργαστήρια, κατανομή σε ομάδες, απαιτήσεις μαθήματος, θέματα ασφαλείας 3 ώρες
Θεωρία Υδραυλικής 1 Εισαγωγή, γενικά περί μετρήσεων. Διαστατική ανάλυση, θεώρημα Π. Ομοιότητα 3 ώρες
Θεωρία Υδραυλικής 2 Στοιχεία υδραυλικής αγωγών υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια. Συνοπτική περιγραφή πειραμάτων 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 1 - Εργ. ΥΔΡ 1 Μετρήσεις απωλειών ενέργειας σε αγωγούς υπό πίεση 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 2 - Εργ. ΥΔΡ 2 Ροή  σε υπερχειλιστές και θυροφράγματα – Υδραυλικό άλμα 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 3 - Εργ. ΥΔΡ 3 Εργαστηριακό ομοίωμα εξαμμωτή (διάταξη απομάκρυνσης φερτών υλών) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου 3 ώρες
Θεωρία εργαστηριακών προσομοιώσεων Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Θεωρία ΠΤ) Εισαγωγή και βασικές έννοιες στα αντικείμενα της επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Περιγραφή των εργαστηριακών προσομοιώσεων 3 ώρες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 1- Εργ ΠΤ1 Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή πόσιμου νερού (πειράματα κροκίδωσης, συσσωμάτωσης, καθίζησης, διύλισης) 3 ώρες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 2 - Εργ ΠΤ2 Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των βιολογικών διεργασιών επεξεργασίας των λυμάτων (σύστημα ενεργού ιλύος) 3 ώρες
Θεωρία Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων (Θεωρία Λιμ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες στα αντικείμενα της θαλάσσιας υδραυλικής και των λιμενικών έργων. Εισαγωγή στη φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων. Σύντομη αναφορά σε κλίμακες ομοιότητας  και επιλογή κλίμακας. Σχεδιασμός και κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων: (Υλικά – Δυνατότητες- Περιορισμοί).  Μεθοδολογία βαθμονόμησης  οργάνων μέτρησης κύματος. Μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων.  3 ώρες
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων - Εργ. Λιμ. Εργαστηριακή προσομοιώση για τη μελέτη του διερχόμενου κυματισμού εντός λιμενολεκάνης (πειράματα για τον υπολογισμό του συντελεστή κυματικής μετάδοσης Kt) 3 ώρες
Mέθοδοι αξιολόγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος είναι η παρουσία του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστήρια) και η υποβολή των σχετικών τεχνικών εκθέσεων.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση του μαθήματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ένας φοιτητής επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να απουσιάσει κατά μέγιστο από ένα μάθημα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα τεχνικά δελτία των εργαστηριακών ασκήσεων που πρόκειται να εκπονήσουν σε κάθε εργαστήριο.

Μετά το πέρας κάθε εργαστηρίου κάθε φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να αποστείλει ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του εργαστηρίου την τεχνική έκθεση του εργαστηρίου εντός δύο εβδομάδων.

Διδάσκοντες

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, τηλ. 2901, mamais@central.ntua.gr 

Παναγιώτης Παπανικολάου, Αναπλ Καθηγητής, τηλ 2854, panospap@mail.ntua.gr

Βίκυ Τσουκαλά, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ 2372, V.Tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 

Νίκος Μαμάσης,  Αναπλ. Καθηγητής, τηλ 2843, nikos@itia.ntua.gr

Κώστας Νουτσόπουλους, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr 

Ηλίας Παπακωνσταντής,  Λέκτορας, τηλ 2876, ipapak@mail.ntua.gr 

Γιάννης Μαντζιάρας, ΕΔΙΠ, τηλ 2803, johnman@central.ntua.gr 

Βοηθοί

Εργαστήρια Υδραυλικής

Αριστοτέλης Μαυρομμάτης, Υποψήφιος Διδάκτορας, arma1_9_8_6@yahoo.gr  
 
Ευγένιος Ρετσίνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, retsinis76@hotmail.com
 
Ελπιδοφόρος Ρεπούσης, Υποψήφιος Διδάκτορας, elpirep@hotmail.com
 

Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Ευαγγελία Ανδρονίκου, ΕΔΙΠ, τηλ. 1610, evan@central.ntua.gr

Μαρία-Άννα Γιολδάση, ΕΔΙΠ, τηλ. 2803, mgioldasi@central.ntua.gr

Γιώργος Νικητόπουλος, ΕΔΙΠ, τηλ. 1592, geonikos@central.ntua.gr

 

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

Ανδρέας Παπαδημητρίου, Υποψήφιος Διδάκτορας, τηλ. 4308, andrew-tnt@hotmail.com

Ελπιδοφόρος Ρεπούσης, Υποψήφιος Διδάκτορας, τηλ. 4308, elpirep@hotmail.com

 

Οργάνωση μαθήματος (χειμερινό εξάμηνο)

Με βάση την ανακοίνωση της απόφαση της κοσμητείας για τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο. Κατά συνέπεια οι φοιτητές που θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο είναι οι Α-ΜΑΛΟ και έχουν χωρισθεί σε έξι ομάδες ως εξής:

O1

A-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Ο2

ΒΑΤΙΔΗΣ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ

Ο3

ΔΕΚΑΖΟΥ-ΚΑΒΑΛΟΥ

Ο4

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΣΑΡΕΑ

O5

ΚΑΤΣΙΚΑΣ-ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ

Ο6

ΚΥΠΡΟΥΛΗ-ΜΑΛΟ

 

Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές/τριες ανεξάρτητα εάν θα παρακολουθήσουν το μάθημα στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο

Το πρόγραμμα του μαθήματος για όλες τις ομάδες έχει αναρτηθεί στο πεδίο έγγραφα.

Υπογραμμίζεται ότι η παρουσία στο μάθημα και η υποβολή των τεχνικών εκθέσεων είναι υποχρεωτική.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές όπως τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχουν καθορισθεί από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και ειδικότερα

  • Σε όλους τους χώρους της Σχολής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
  • Για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων προστασίας, πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι στους χώρους διδασκαλίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια κ.ά.) να έχουν πάντα μαζί τους το ατομικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test (48 ωρών), προς επίδειξη