Είσοδος

Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Περιγραφή μαθήματος

Μηχανικά κύματα σε συνεχή ελαστικά μέσα σε μία διάσταση. Κυματική εξίσωση σε συνεχή ελαστική χορδή. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα.

Οδεύοντα κύματα: διάδοση ενέργειας, χαρακτηριστική αντίσταση ελαστικού μέσου, ανάκλαση και διάδοση οδευόντων κυμάτων σε ασυνέχεια.

Στάσιμα κύματα: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης σε συνεχές ελαστικό μέσο, μέθοδοι Fourier.

Kύματα σε ελαστικές μεμβράνες. Επιφανειακά κύματα σε υγρά.

Ακουστικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Πόλωση, Ανάκλαση, Διάθλαση.

Θεμελιώδεις νόμοι της οπτικής, γεωμετρική οπτική. Σύμφωνη οπτική ακτινοβολία: συμβολή από σύμφωνες πηγές, περίθλαση.

 

Αρχές της Κβαντομηχανικής και η κυματική εξίσωση Schroedinger στο μικρόκοσμο.

Δέσμια Κβαντομηχανικά συστήματα και διάκριτο φάσμα, Αρχές λειτουργίας των Laser.

 

Θερμοκρασία και Θερμότητα. Θερμικές Ιδιότητες της Ύλης

Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα (ΔU=Q-W) και θερμοδυναμικές μεταβολές

Δεύτερο Θερμοδυναμικό αξίωμα και κύκλος του Carnot, Εντροπία.

Εφαρμογές των Νόμων της Θερμοδυναμικής

 

Βιβλιογραφία

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

H.J.PAIN                  

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ                                                  

1997

ΑΘΗΝΑ   

45351

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

K.U.INGARD                      

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΕΜΠ

2008

ΑΘΗΝΑ        

20214

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Γ΄

 

H. D. Young

R. A. Freedman

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

2012

ΑΘΗΝΑ

 

Σημειώσεις μαθήματος

Ι. Ράπτης,

Γ. Κουτσούμπας

Ανάρτηση στο mycourses

 

 

 

Διδάσκοντες

Διδάσκων (2015-16):

Ι. Ράπτης (http://users.ntua.gr/yraptis/), Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, 210 772 3044, yraptis@mail.ntua.gr 

Γραφείο 009, Ισόγειο Κτηρίου Φυσικής

Διδασκαλία:

  • Πέμπτη, 9:45 - 12:30, Αίθουσες:
    • Αμφ. 1-2Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.