Είσοδος

Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Περιγραφή μαθήματος

• Ελεύθερες ταλαντώσεις. Απλή αρμονική κίνηση. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση: φθίνουσες ταλαντώσεις, ενεργειακές απώλειες, παράγοντας ποιότητας. Απεριοδικές κινήσεις συστήματος μάζας  ελατηρίου.

• Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Μεταβατική και μόνιμη κατάσταση, συντονισμός, απορρόφηση ισχύος.

• Συζευγμένες ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις δύο ή περισσότερων βαθμών ελευθερίας: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης και κανονικές συντεταγμένες, αδρανειακή και ελαστική σύζευξη μηχανικών ταλαντωτών, προσδιορισμός συχνοτήτων κανονικών τρόπων ταλάντωσης, ενέργεια κανονικών τρόπων ταλάντωσης. Συζευγμένες ταλαντώσεις με τυχαίες αρχικές συνθήκες, διακροτήματα. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις συζευγμένων ταλαντωτών, συχνότητες συντονισμού. Περιοδική διάταξη πολλών διάκριτων μηχανικών ταλαντωτών σε μία διάσταση: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης και μη-διασκορπιζόμενα κύματα σε ιδανική χορδή διάκριτων ταλαντωτών.

• Μηχανικά κύματα σε συνεχή ελαστικά μέσα σε μία διάσταση. Κυματική εξίσωση σε συνεχή ελαστική χορδή. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Οδεύοντα κύματα: διάδοση ενέργειας, χαρακτηριστική αντίσταση ελαστικού μέσου, ανάκλαση και διάδοση οδευόντων κυμάτων σε ασυνέχεια. Στάσιμα κύματα: κανονικοί τρόποι ταλάντωσης σε συνεχές ελαστικό μέσο, μέθοδοι Fourier. Κυματοπακέτα, φασική και ομαδική ταχύτητα, διασπορά.

• Μηχανικά κύματα σε δύο και τρείς διαστάσεις. Δύο διαστάσεις: κύματα σε ελαστικές μεμβράνες, επιφανειακά κύματα σε υγρά. Τρείς διαστάσεις: ακουστικά κύματα.

• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διάδοση οπτικών κυμάτων σε διηλεκτρικά μέσα: ταχύτητα, δείκτης διάθλασης, πόλωση, ανάκλαση, διάθλαση, θεμελιώδεις νόμοι της οπτικής, γεωμετρική οπτική. Σύμφωνη οπτική ακτινοβολία: συμβολή από σύμφωνες πηγές, περίθλαση, ακτινοβολία laser.

Βιβλιογραφία

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΥΔΟΞΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ                                                                                
H.J.PAIN                   ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ                                                   1997 ΑΘΗΝΑ                                         45351
ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ                                                                        
K.U.INGARD                       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ                     
2008 ΑΘΗΝΑ                                                       20214
 

Διδάσκοντες

Διδάσκων (2015-16):

Ι. Ράπτης (http://users.ntua.gr/yraptis/), Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, 210 772 3044, yraptis@mail.ntua.gr 

Γραφείο 009, Ισόγειο Κτηρίου Φυσικής

Διδασκαλία:

  • Τετάρτη, 10:45 - 12:30, Αίθουσες:
    • Αμφ. 1-2
  • Παρασκευή, 12:45 - 14:30, Αίθουσες:
    • Αμφ. 1-2Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.