Είσοδος

Αρχές Οικολογίας & Περιβαλλοντικής Χημείας

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

  • Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Συντονιστής, (mamais@central.ntua.gr , 210 772 2901)
  • Δημήτρης Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, (dermatas@central.ntua.gr, 210 772 2835)
  • Νίκος Μαμάσης,  Αναπληρωτής Καθηγητής (nikos@itia.ntua.gr, 210 772 2843)

Επικουρική Διδασκαλία

  •  Ι. Μαντζιάρας, ΕΔΙΠ (210 - 772 2803)
  •  Α. Μπούρας, Υπ. Διδακτορας 

 

 

Αίθουσες-ώρες

Τετάρτη 08:45-11:30

Τμήμα 1: Α - Λ: Αμφ. 201 Κτήριο Αντοχής Υλικών

Τμήμα 2: Μ - Ω: Αμφ. 202 Κτήριο Αντοχής Υλικών

 

Περιεχόμενο μαθημάτων


A/A

Αντικείμενο μαθήματος

1

Σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες (ΔΜ)

2

Πληθυσμοί, μεταβολή, αλληλεπιδράσεις, μοντέλο ροή ενέργειας,  βιολογική μεγέθυνση (ΔΜ)

3

Εισαγωγή στη χημεία, ανόργανη χημεία, βασικές χημικές έννοιες

(συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.) (ΔΔ)

4

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά νερού  (χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, θερμοκρασία, χημικές ιδιότητες: στερεά, pH, αλκαλικότητα, οξύτητα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό, σκληρότητα, αγωγιμότητα) (ΔΔ)

5

Στοιχειομετρία αντιδράσεων, ισχυρά και ασθενή οξέα και βάσεις (ΔΔ)

6

Aνθρακικό σύστημα νερού, ρυθμιστική ικανότητα νερού, δημιουργία ιζημάτων στο νερό (ΔΔ)

7

Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,  αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή) (ΔΜ)

8

Υδατικά οικοσυστήματα, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΔΜ)

9

Διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων, ανακύκλωση, τοξική ρύπανση, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (ΔΔ)

10

Ενεργειακή στρατηγική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θόρυβος, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, αστικό περιβάλλον (ΝΜ)

11

Ατμοσφαιρική χημεία, ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, τεχνολογία αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή (ΔΜ)

12

Φύση, τοπίο, βάση δεδομένων για την ελληνική φύση, ανθρώπινος πληθυσμός, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντίθεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος (ΝΜ)

13

Ρύπανση εσωτερικών χώρων Επίλυση ασκήσεων (ΔΜ)

Νέο πρόγραμμα από 26/4/2017

 

Τμήμα 1: Α - Λ: Αμφ. 201 Κτήριο Αντοχής Υλικών

Τμήμα 2: Μ - Ω: Αμφ. 202 Κτήριο Αντοχής Υλικών

7

26/4/2017

Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,  αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή) (ΔΜ)

Στοιχειομετρία αντιδράσεων, ισχυρά και ασθενή οξέα και βάσεις (ΔΔ)

8

3/5/2017

Υδατικά οικοσυστήματα, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΔΜ)

Aνθρακικό σύστημα νερού, ρυθμιστική ικανότητα νερού, δημιουργία ιζημάτων στο νερό (ΔΔ)

9

10/5/2017

Διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων, ανακύκλωση, τοξική ρύπανση, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (ΔΔ)

Ατμοσφαιρική χημεία, ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, τεχνολογία αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή (ΔΜ)

10

17/5/2017

Ενεργειακή στρατηγική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θόρυβος, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, αστικό περιβάλλον (ΝΜ)

Διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων, ανακύκλωση, τοξική ρύπανση, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (ΔΔ)

11

24/5/2017

Ατμοσφαιρική χημεία, ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, τεχνολογία αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή (ΔΜ)

Ενεργειακή στρατηγική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θόρυβος, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, αστικό περιβάλλον, ρύπανση εσωτερικών χώρων (ΝΜ)

12

31/5/2017

Φύση, τοπίο, βάση δεδομένων για την ελληνική φύση, ανθρώπινος πληθυσμός, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντίθεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος (ΝΜ)

Ρύπανση εσωτερικών χώρων Επίλυση ασκήσεων (ΔΜ)

13

 

Ρύπανση εσωτερικών χώρων Επίλυση ασκήσεων (ΔΜ)

Φύση, τοπίο, βάση δεδομένων για την ελληνική φύση, ανθρώπινος πληθυσμός, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντίθεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος (ΝΜ)

 

 

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.