Είσοδος

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στις αρχές οικολογίας, λειτουργία των χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων σε επίπεδο συστημάτων (ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, είδη οικοσυστημάτων) και σε επίπεδο οργανισμών (κατηγορίες οργανισμών, χημικές αντιδράσεις, μεταβολισμός, παραγωγή ενέργειας). Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια). Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων‐βάσεων. Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις.  Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Ατμοσφαιρική χημεία. Ρύπανση του νερού, αποξυγόνωση, ευτροφισμός. Ρύπανση της ατμόσφαιρας, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου. Εισαγωγή στην τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω της επίδοσης των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση και στις ασκήσεις. Συνολικά οι φοιτητές θα μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν κατά την διάρκεια του εξαμήνου 5-6 σειρές ασκήσεων. Στην περίπτωση αυτή η βαρύτητα της βαθμολογίας είναι: Τελική γραπτή εξέταση 70%  - ασκήσεις 30%. Ο βαθμός των ασκήσεων συνυπολογίζεται στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού μόνο όταν ο τελικός βαθμός που προκύπτει είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της τελικής εξέτασης. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ασκήσεις η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται αποκλειστικά (100%) με βάση την επίδοση των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση. 

Διδάσκοντες

  • Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Συντονιστής, (mamais@central.ntua.gr , 210 772 2901) 
  • Στρατής Μπαδογιάννης,  Επίκουρος Καθηγητής (badstrat@central.ntua.gr, 210 772 1266)

Επικουρική Διδασκαλία

  • Μαριάνα Γιολδάση, ΕΔΙΠ (210 - 772 2803), Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών (Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, ισόγειο κτ. Υδραυλικής): Τετάρτη 11:30 - 13:30
  • Ευαγγελία Ανδρονίκου, ΕΔΙΠ (210 - 772 1610), Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών (Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, 2ος όροφος, κτ. Σαντορίνη, Νέα Πτέρυγα κτ. Αντοχής Υλικών), Τρίτη 11:30 -13:30

Αίθουσα και ώρες διδασκαλίας

Πέμπτη 13:45-16:30

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1/2

 

Περιεχόμενο μαθημάτων

ΗΜΕΡ

ΘΕΜΑ

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019

Οικοσυστήματα - οργανισμοί: Εισαγωγή στην οικολογία, σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, τροφικές στάθμες.

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019

Οικοσυστήματα – οργανισμοί:  Μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας Επίλυση παραδειγμάτων.

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

Βιογεωχημικοί κύκλοι –αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,   αερόβια οξείδωση – αναπνοή, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή, μοντέλο ροή ενέργειας. Επίλυση παραδειγμάτων.

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019

Ρύπανση υδάτων: Υδατικά οικοσυστήματα, ρύπανση υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επίλυση παραδειγμάτων.

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019

Βασικές αρχές χημείας: Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια).

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2019

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019

Επίλυση αποριών - Παραδείγματα

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων

Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019

Βασικές αρχές χημείας: Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, Επίλυση παραδειγμάτων.

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2019

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων

Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019

Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Επίλυση παραδειγμάτων.

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020

Ατμοσφαιρική Χημεία: Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, τεχνολογίες και μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020

Ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Ρύπανση από  αστικά στερεά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, περιβαλλοντικά ζητήματα.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.