Είσοδος

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στις αρχές οικολογίας, λειτουργία των χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων σε επίπεδο συστημάτων (ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, είδη οικοσυστημάτων) και σε επίπεδο οργανισμών (κατηγορίες οργανισμών, χημικές αντιδράσεις, μεταβολισμός, παραγωγή ενέργειας). Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια). Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων‐βάσεων. Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις.  Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Ατμοσφαιρική χημεία. Ρύπανση του νερού, αποξυγόνωση, ευτροφισμός. Ρύπανση της ατμόσφαιρας, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου. Εισαγωγή στην τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω της επίδοσης των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση και στις ασκήσεις. Συνολικά οι φοιτητές θα μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν κατά την διάρκεια του εξαμήνου 5-6 ασκήσεις. Στην περίπτωση αυτή η βαρύτητα της βαθμολογίας είναι: Τελική γραπτή εξέταση 80%  - ασκήσεις 20%. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ασκήσεις η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται αποκλειστικά (100%) με βάση την επίδοση των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση. 

Διδάσκοντες

  • Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Συντονιστής, (mamais@central.ntua.gr , 210 772 2901)
  • Δημήτρης Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, (dermatas@central.ntua.gr, 210 772 2835)
  • Στρατής Μπαδογιάννης,  Επίκουρος Καθηγητής (badstrat@central.ntua.gr, 210 772 1266)

Επικουρική Διδασκαλία

  • Ι. Μαντζιάρας, ΕΔΙΠ (210 - 772 2803), Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών (Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, ισόγειο κτ. Υδραυλικής): Δευτ 14:30 -15:30, Τρίτη 14:00- 15:00
  • Ε. Ανδρονίκου, ΕΤΕΠ (210 - 772 1610)
  • Α. Μπούρας, Υπ. Διδάκτορας 

 

 

Αίθουσες-ώρες

Πέμπτη 12:45-15:30

Τμήμα 1: Α - Λ: Αμφ. 201 Κτήριο Αντοχής Υλικών

Τμήμα 2: Μ - Ω: Αμφ. 202 Κτήριο Αντοχής Υλικών

 

Περιεχόμενο μαθημάτων

 

 

 

1ο ΤΜΗΜΑ

2ο ΤΜΗΜΑ

5/10/2017

Οικοσυστήματα - οργανισμοί: Εισαγωγή στην οικολογία, σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, τροφικές στάθμες.

Βασικές αρχές χημείας: Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια). (ΔΔ)

12/10/2017

Οικοσυστήματα – οργανισμοί:  Μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, μοντέλο ροή ενέργειας,  Επίλυση παραδειγμάτων.

Βασικές αρχές χημείας: Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων ‐ βάσεων. Επίλυση παραδειγμάτων. (ΔΔ)

19/10/2017

Βιογεωχημικοί κύκλοι –αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,  αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή). Επίλυση παραδειγμάτων.

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων (ΔΔ)

26/10/2017

Ρύπανση υδάτων: Υδατικά οικοσυστήματα, ρύπανση υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επίλυση παραδειγμάτων.

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων (ΔΔ)

2/11/2017

Βασικές αρχές χημείας: Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια).

Οικοσυστήματα - οργανισμοί: Εισαγωγή στην οικολογία, σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, τροφικές στάθμες. (ΔΜ)

9/11/2017

Βασικές αρχές χημείας: Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων ‐ βάσεων. Επίλυση παραδειγμάτων.

Οικοσυστήματα – οργανισμοί:  Μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, μοντέλο ροή ενέργειας,  Επίλυση παραδειγμάτων. (ΔΜ)

16/11/2017

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων

Βιογεωχημικοί κύκλοι –αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,  αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή) (ΔΜ)

23/11/2017

Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, σκληρότητα, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων

Ρύπανση υδάτων: Υδατικά οικοσυστήματα, ρύπανση υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επίλυση παραδειγμάτων. (ΔΜ)

30/11/2017

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων  

Ατμοσφαιρική Χημεία: Πρωτογενείς και δευτεροενείς ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, τεχνολογίες και μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. (ΔΜ)

7/12/2017

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων

Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Επίλυση παραδειγμάτων. (ΔΔ)

14/12/2017

Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Επίλυση παραδειγμάτων.

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων (ΣΜ)

21/12/2017

Ατμοσφαιρική Χημεία: Πρωτογενείς και δευτεροενείς ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, τεχνολογίες και μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων (ΣΜ)

11/1/2018

Ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Ρύπανση από  αστικά στερεά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, περιβαλλοντικά ζητήματα. (ΔΔ)

18/1/2018

Απορίες – Επίλυση παραδειγμάτων (ΔΜ)

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.