Είσοδος

Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς νέων και υπαρχόντων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και η συσχέτισή της με τις πολύπλοκες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το σχεδιασμό ή τον ανασχεδιασμό τους (συνδυαζόμενο, συνήθως, με ενισχύσεις).

 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι:

α) Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των κανονιστικών απαιτήσεων για  δομήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ελλάδα, συσχετίσεις και αντιστοιχήσεις μεταξύ αυτών – Χαρακτηριστικά, κατηγοριοποίηση και τρωτά του υφιστάμενου δομικού πλούτου.

 

β) Ανάπτυξη στοιχείων τεχνολογίας και παθολογία υλικών οπλισμένου σκυροδέματος (ιστορική αναδρομή και σύγχρονες απαιτήσεις), όπως και των συνεργαζομένων υλικών ενίσχυσης.

 

γ) Κριτική εξοικείωση με την ορολογία, το υπόβαθρο και τις απαιτήσεις υπολογιστικών μεθόδων που αναφέρονται στους σύγχρονους κανονισμούς (Ευρωκώδικες, Καν.Επε. κτλ), οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πακέτα ανάλυσης-αποτίμησης-σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δομημάτων.

 

δ) Ανάπτυξη της μεθόδου θλιπτήρων-ελκυστήρων, απαραίτητης για τον υπολογισμό μη-ραβδόμορφων φερόντων στοιχείων από ΟΣ (πχ. τοιχίων με οπές, μεγάλων -ελαφρώς οπλισμένων- τοιχωμάτων,  κτλ), ενισχυομένων ή μη.

 

ε) Ανάπτυξη της μεθόδου ΤΘΔ (τροχιάς της θλιπτικής δύναμης), μιας εναλλακτικής μεθόδου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από σαφές θεωρητικό υπόβαθρο και απλότητα και δίδει αποτελέσματα που ερμηνεύουν πραγματική παρατηρηθείσα συμπεριφορά, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν είναι συμβατή με τις τρέχουσες κανονιστικές αντιλήψεις. Η μέθοδος ΤΘΔ μπορεί ωστόσο να εφαρμοσθεί και χωρίς να προκύπτει αντίθεση με τις εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις. 

 

Χρήση της μεθόδου ΤΘΔ στην πράξη μπορεί να γίνει:

  • για τον έλεγχο εγκυρότητας των λύσεων σχεδιασμού που προκύπτουν από τα διάφορα πακέτα ανάλυσης-σχεδιασμού, των οποίων γίνεται ευρεία χρήση στην πράξη για νέα δομήματα
  • για αποτίμηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων δομημάτων για τα οποία, ενδεχομένως, απαιτείται ενίσχυση ή επισκευή για το σχεδιασμό της ενίσχυσης ή της επισκευής.
  • εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις.
Ως σύγγραμμα, προτείνεται εφέτος το βιβλίο "Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες" (Αβραμίδη, Αθανατοπούλου, Μορφίδη, Σέξτου), με κωδικοποιημένο το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.