Είσοδος

Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Δείτε τις αναλυτικές ιστοσελίδες του μαθήματος:

http://users.ntua.gr/dkoutsog/courses/yye/

Mέθοδοι αξιολόγησης

Προβλέπεται μία ενδιάμεση εξέταση (τεστ) με συμμετοχή προαιρετική. Ο συντελεστής βαθμολογικού βάρους είναι 30% και λαμβάνεται υπόψη μόνο θετικά στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Η τελική εξέταση έχει συντελεστή 70%. Για όσους δεν θα συμμετάσχουν στο τεστ, ή πάρουν βαθμό μικρότερο από εκείνο της τελικής εξέτασης, ισχύει ο βαθμός της τελικής εξέτασης με συντελεστή 100%. Επιπλέον, υπάρχει και μια σειρά ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι. Η παράδοση των ασκήσεων αυτών είναι προαιρετική και συνεκτιμάται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.