Είσοδος

Γραμμική Άλγεβρα

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Εξεταστέα ύλη

1. Διανυσματικός Λογισμός

2. Ευθεία και επίπεδο

3. Καμπύλες στο επίπεδο: ό,τι είναι γνωστό από το Λύκειο

4. Γενικά περί επιφανειών και καμπύλων του χώρου, σφαίρα, κυλινδρικές

επιφάνειες, κωνικές.

5. Πίνακες

6. Ορίζουσες

7. Γραμμικά Συστήματα

8. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, γραμμική θήκη, άθροισμα υποχώρων, βάση, διάσταση.

9. Γραμμικές απεικονίσεις, πυρήνας, εικόνα, πίνακας γραμμικής απεικόνισης.

10. Χαρακτηριστικά ποσά πινάκων, διαγωνοποίηση πινάκων, ελάχιστο πολυώνυμο, θεώρημα Cayley-Hamilton.

 

Διδάσκοντες

A. ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ,

Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Α. ΜΠΟΥΚΑΣ, ΠΔ 407Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.