mycourses .ntua.gr
Γενική Οικοδομική & Σχέδιο

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή
Στο μάθημα της Γενικής Οικοδομικής και του Σχεδίου, μετά την εκπαίδευση στο τρόπο παρουσίασης απλών κτισμάτων (κατόψεων, τομών και όψεων ), γίνεται αναφορά στην περιοχή της οικοδομικής και των βασικών υλικών των κατασκευών. Αναπτύσσεται η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται ο σωστός κατασκευαστικός σχεδιασμός των απλών κτιριακών έργων. Στην διάρκεια του μαθήματος, εξετάζονται όλα τα βασικά οικοδομικά στοιχεία, που συνθέτουν τα έργα αυτά δηλαδή:

1. Ο Φέρων Οργανισμός ως έννοιες (υποστύλωμα, δοκός, πλάκα, θεμελίωση), ως στοιχείο ευρισκόμενο σε συσχετισμό και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα οικοδομικά στοιχεία, και ως σχεδιασμός (ξυλότυποι), πάντοτε από τη σκοπιά Οικοδομικής.

2. Το κλιμακοστάσιο (μορφές, κατασκευή, επενδύσεις, συναφή προβλήματα).

3. Το Εξωτερικό Περίβλημα (εξωτερικές τοιχοποιίες, στέγαση με οριζόντιο δώμα ή επικλινή στέγη, κατώτατο πάτωμα, επενδύσεις, μονώσεις, ρύσεις).

4. Τα Εσωτερικά Χωρίσματα (είδη μορφές και επενδύσεις εσωτερικών τοίχων, συναφείς κατασκευές).

5. Τα Δάπεδα (είδη, υψόμετρα).

6. Οι Μονώσεις (θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις, κλπ).

7. Τα Κουφώματα (εξωτερικά και εσωτερικά, είδη, λειτουργία).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοδομικό έργο.

 • Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές που χρειάζεται ένα έργο για να κατασκευαστεί.

 • Διαμορφώνουν βασικούς αρχιτεκτονικούς χώρους και σε συνδυασμό με τις γεωμετρικές διαστάσεις των φερόντων στοιχείων.

 • Να ενσωματώνουν βασικές αρχές άλλων επιστημών (θερμομόνωση, ηχομόνωση κλπ) στον σχεδιασμό των κτιρίων.


Ύλη

Γενικά


Γενική εισαγωγή στο Μάθημα – Χρήση σχεδιαστικών οργάνων- γραμμές και πάχη γραμμών. Άσκηση.

Γενικές αρχές σχεδίων

Κατόψεις, όψεις, τομές, κλίμακες, διαστάσεις, στάθμες. Γράμματα, πινακίδες, υπομνήματα σχεδίων. Ασκηση.

Εισαγωγή στην Οικοδομική 1

Ανάλυση του περιεχομένου της Οικοδομικής. Απαιτήσεις και Επιδόσεις στην κατασκευή. Ασκηση.

Εισαγωγή στην Οικοδομική 2

Οικοδομικά κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες. Ασκηση.

Προεργασίες οικοπέδου, Εκ-σκαφές, Θεμε-λιώσεις

Κατεδαφίσεις, χαράξεις, διαμόρφωση επιφανείας. Γενικές εκσκαφές, ειδικές εκσκαφές. Σχέδιο εκσκαφών. Είδη θεμελιώσεων, συνδετήριες δοκοί, πεδιλοδοκοί κλπ. Άσκηση.

Φέρων οργανισμός

Στοιχεία φέροντος οργανισμού από σκυρόδεμα. Επιφανειακά και γραμμικά στοιχεία. Φορείς. Τρόποι έδρασης. Ονοματολογία. Στοιχεία Φ.Ο. Σχέδια Ξυλοτύπων. Στοιχεία Φ.Ο. από ξύλο, μέταλλο κλπ. Ασκηση. 

Κατακόρυφες επικοινωνίες

Είδη κλιμάκων και σχεδιασμός τους. Ανελκυστήρες. Άσκηση.

Κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης

Εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου, τοιχοποιίες, πετάσματα. Διαμόρφωση ανοιγμάτων. Ασκηση

Δώματα και στέγες

Δώματα. Ψυχρή και θερμή στέγη. Κεκλιμένες στέγες. Απορροή ομβρίων υδάτων. Ασκηση

Προστασία των κατασκευών

Στεγάνωση, θερμομόνωση, συμπύκνωση υδρατμών, ηχοπροστασία, πυροπροστασία. Άσκηση

Κουφώματα

Μορφολογία και είδη κουφωμάτων, πίνακας κουφωμάτων. Ασκηση

Επενδύσεις, επιστρώσεις, τελειώματα

Διαμόρφωση τελικών επιφανειών. Οικοδομικές λεπτομέρειες. Άσκηση.

Ειδικά θέματα Οικοδομικής

Ανάλυση των μηχανισμών (πλην σεισμικών) που προκαλούν βλάβες στα κτίρια. Προκατασκευή (διαστασιακή τυποποίηση, ανοχές, κυριότερες τεχνολογίες)Mέθοδοι αξιολόγησης

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση ατομικών ασκήσεων  και ενός ομαδικού θέματος (ομάδεςς 4-5 ατόμων).

 Τα ατομικά σχέδια θα εκπονούνται την επόμενη εβδομάδα από την ανάλυση και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του μαθήματος . Είναι δυνατή η βελτίωση της βαθμολογία τους , μόνο εαν είναι κάτω από την βάση για μία ακόμη φορά, στην ίδια περίοδο ή την περίοδο του Σεπτεμβρίου (μετά δεν γίνονται αποδεκτά ). Τα ατομικά σχέδια θα παραδίδονται  σε ημερομηνίες που θα  ανακοινώνονται  από τους διάσκοντες στην ιστοσελίδα του μαθήματος (mycourses)

 

Κάθε άτομο στην ομαδική εργασία οφείλει να ασχοληθεί με:

 

 1. Τεχνική περιγραφή (αξιολόγηση 3%)
 2. Τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οικοδομικές επιπτώσεις που θα προκαλούσε κάποια κηποτεχνική παρέμβαση (πρόσθετες οικοδομικές λεπτομέρειες, εξοπλισμός, κλπ) (αξιολόγηση 5%)
 3. Κατόψεις των διαφόρων επιπέδων της εγκατάστασης, δώματος με ρύσεις ή στέγης, φυτεμένου χώρου (αξιολόγηση 20%)
 4. Τομές κατά μήκους του κτιρίου, κατά πλάτος του κτιρίου (η μία υποχρεωτικά στην σκάλα) (αξιολόγηση 10%)
 5. Όψεις του κτιρίου (αξιολόγηση 8%)
 6. Κάτοψη θεμελίων και εκσκαφών (αξιολόγηση 10%)
 7. Φέροντα Οργανισμό (Ξυλότυποι, κλπ σχέδια – αξιολόγηση 20%)
 8. Πίνακα κουφωμάτων (αξιολόγηση 3%)
 9. Ανάπτυγμα σκάλας (αξιολόγηση 5%)
 10. Κατάλογο με σχέδια λεπτομερειών που πρέπει να δείξετε. Από όλα αυτά τα σχέδια θα παρουσιάσετε σε κατάλληλη κλίμακα μόνο αυτά που κατά τη γνώμη σας είναι τα σπουδαιότερα, τα οποία θα έχετε τεκμηριώσει κατάλληλα με σχετική έρευνα αγοράς ως προς τα υλικά και τον τρόπο δόμηση τους (αξιολόγηση 7%)
 11. Μελέτη ύδρευσης (αξιολόγηση 3%)
 12. Μελέτη αποχέτευσης (αξιολόγηση 3%)
 13. Προϋπολογισμός έργου (αξιολόγηση 3%)

-     Ειδικό οικοδομικό θέμα (πρόσθετος βαθμός 5%)

-     Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, προοπτικό, ή πρόπλασμα (πρόσθετος βαθμός 5%)

Το ειδικό οικοδομικό θέμα και οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ή το προοπτικό ή ένα πρόπλασμα ενισχύουν θετικά την τελική βαθμολογία της ομαδικής εργασίας με μία μονάδα (μέγιστος βαθμός 10!).

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την αξιολόγηση των  άσκήσεων( ατομικών και ομαδικής εργασίας) και του τελικού του διαγωνίσματος. Η συλλογική προσπάθεια εκπόνησης της μελέτης από την κάθε ομάδα, θεωρούνται από το διδακτικό προσωπικό πολύ σημαντικός παράγων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό το ομαδικό θέμα μαζί με τα ατομικά σχέδια που εκπονεί υποχρεωτικά ο κάθε φοιτητής στην αρχή αξιολογείται ως το 50% της όλης προσπάθειας (20% ατομικά σχέδια + 30% ομαδικά σχέδια). Το υπόλοιπο 50% προκύπτει από την ατομική προσπάθεια κάθε φοιτητή κατά την ημέρα της γραπτής εξέτασης σε σχέδιο και στην οικοδομική (20% σχέδιο + 30% οικοδομική). Για την επιτυχία κάθε φοιτητή στο μάθημα πρέπει ο μέσος όρος θέματος και διαγωνίσματος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε. Επίσης πρέπει και ο μέσος όρος  των  ατομικών σχεδίων  και το συλλογικό θέμα να έχουν  αξιολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση (πέντε μονάδες) και η ατομική γραπτή προσπάθεια στο κοινό διαγώνισμα να μην έχει αξιολογηθεί κάτω του 4 (ελάχιστη βαθμολογία υποχρεωτικά 1,5 από 4 στο τεχνικό σχέδιο και υποχρεωτικά 2,5 από 6 και στην οικοδομική). Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής θα επαναλαμβάνει όλο το διαγώνισμα (εξετάζεται δηλαδή και στο θέμα  σχεδίου  και στα θέματα οικοδομικής ) στην επόμενη εξεταστική περίοδο του αυτού ακαδημαϊκού έτους. Βελτιώσεις θεμάτων που έχουν αξιολογηθεί πάνω από τη βάση σε επόμενη εξεταστική δεν προβλέπεται (κατ' εξαίρεση το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους).

Βαθμοί θεμάτων (ατομικών και ομαδικών ) και γραπτής εξέτασης ισχύουν μόνο για το τρέχον και το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (περίοδοι Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου). Βαθμοί θεμάτων και γραπτής εξέτασης δεν θα «φυλάσσονται» για μεταφορά τους σε μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αξιολόγηση για φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων θα γίνεται με την προσκόμιση νέου θέματος και νέας εξέτασης.

Οι φοιτητές με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών υποχρεούνται και αυτοί στην υποβολή ατομικών σχεδίων, ομαδικής εργασίας και διαγωνίσματος.

Φοιτητές/τριες που σε επόμενη εξεταστική θέλουν να γράψουν διαγώνισμα ή να παραδώσουν εργασία ή και τα δύο, πρέπει να έρθουν υποχρεωτικά στην εξέταση και να υπογράψουν το παρουσιολόγιο. Ομοίως, για βελτίωση του γραπτού ή της εργασίας ή και των δύο, πρέπει να έρθουν υποχρεωτικά στην εξέταση και να υπογράψουν το παρουσιολόγιο, και επιπλέον να δηλώσουν στη γραμματεία ότι θα κάνουν βελτίωση.
 

Διδάσκοντες

ΒΛΑΧΟΣ Γ. - Ε.Ε.Π (Σ), ΣΤΑΜΟΣ ΑΘ. - Ε.ΔΙ.Π , ΣΕΓΚΟΣ Π.- ΕΤΕΠ

 

Όργανα και εξοπλισμός για το σχέδιο

 • Ξύλινη πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων 50 x 70 εκατοστά.

 • Ένα παραλληλο αναλόγου μήκους.

 • Δύο τρίγωνα πλαστικά άχρωμα, χωρίς υποδιαιρέσεις του μέτρου και χωρίς πατούρα (για σχεδίαση με μολύβι), μήκους υποτείνουσας το πολύ 30 εκατοστά. Το ένα τρίγωνο θα είναι ορθογώνιο ισοσκελές, το άλλο θα είναι ορθογώνιο με γωνίες 30ο και 60ο (μοίρες).

 • Υποδεκάμετρο πλαστικό λευκό μήκους 30 εκατοστά (ή κλιμακόμετρο).

 • Μηχανικό μολύβι, λεπτό (0.5 ή 0.7) και μύτες σκληρότητας 1Η, 2Η, 3Η, ΗΒ

 • Ένα διαβήτη πολύ καλής ποιότητας, όχι περίπλοκο, που να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για γραφή (μελάνη προαιρετικά).

 • Γομολάστιχα για μολύβι που να μη δημιουργεί μουντζούρες μετά το σβήσιμο.

 • Κολλητική ταινία διαφανή (χαρτοταινία ή σελοτέϊπ με θήκη), για την συγκράτηση των σχεδίων στην πινακίδα.

 • Χαρτί τυποποιημένο διαστάσεων DIN Α3 (βλέπε υπόδειγμα).

 • Πενάκια για σχέδιο με μελάνη (τύπου rapidographs), πάχους ίχνους γραμμής 0.2, 0.4, 0.6 χιλιοστά, ή αντίστοιχα μαρκαδοράκια (προαιρετικά).

 • Μια σειρά καμπυλόγραμμα πλαστικά, διαφανή - συσκευασία 2-3 τεμάχια κατά σειρά (προαιρετικά).

 • Μελάνη σινική, μαύρη, κατάλληλη (σε ρευστότητα) για τα παραπάνω πενάκια (προαιρετικά).

Τα παραπάνω όργανα και αντικείμενα πρέπει να είναι καλής ποιότητος για να διαρκούν και να μη δημιουργούν προβλήματα στην απόδοση της προσπάθειας των σπουδαστών στις ασκήσεις τους.