Είσοδος

Τεχνικό Σχέδιο

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα εργαστηριακό, με σκοπό να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν ικανότητα ανάγνωσης και γραφής του «Τεχνικού Σχεδίου», δηλαδή μιας «οπτικής γλώσσας επικοινωνίας» των μηχανικών, η οποία απεικονίζει στερεά αντικείμενα με ορισμένους κανόνες παρουσίασης και πληροφορίες τέτοιες, που να μπορούν αυτά τα αντικείμενα τελικά να κατασκευαστούν με τον καλύτερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο σε φυσικό μέγεθος.

Ύλη

Γραμμογραφία και γραφή γραμμάτων και αριθμών. Θεωρία και τεχνική της παρουσίασης στοιχειωδών κατόψεων, τομών και όψεων. Σχεδίαση κατόψεων, τομών και όψεων μικρών κτισμάτων με λεπτομερή αναφορά στα σχεδιαστικά οικοδομικά σύμβολα. Γενική αναφορά στην περιοχή της οικοδομικής και των βασικών υλικών των απλών κατασκευών. Στοιχειώδης θεωρητική πληροφόρηση πάνω στην παρουσίαση με σχέδιο, κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρών κατασκευών κλπ. Πίνακας σχεδιάσεως πλήρους ξυλότυπου με τον αντίστοιχο πίνακα θεμελίωσης. Αποτύπωση μικρού κτίσματος. Θεωρία επί τοπογραφικού σχεδίου και χάραξη ισοϋψών καμπυλών.
(Το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρά κατά την κρίση των διδασκόντων, με την προσθήκη ή αφαίρεση κάποιων θεμάτων, ανάλογα το επίπεδο και τις ανάγκες του ακροατηρίου).

 

Εργασίες

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδεται κάθε εβδομάδα μία άσκηση στους φοιτητές, η οποία εκτελείται στα σχεδιαστήρια του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, ή στο σπίτι εάν ο φοιτητής/τρια δεν προλάβει.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης, οι σπουδαστές διατυπώνουν ερωτήσεις και απορίες επάνω στο περιεχόμενο της άσκησης. Ο διδάσκων αναλύει τα προβλήματα και δίνει απαντήσεις και υποδείξεις χειρισμού των οργάνων και του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται τα αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου σε δύό διαστάσεις στο χαρτί. Επίσης αναγκαστικά δίδονται πρωτογενείς περιγραφικές γνώσεις οικοδομικής, στατικής, καθώς και άλλων μαθημάτων της επιστήμης του Μηχανικού που περιγράφονται με το Τεχνικό Σχέδιο. Η άσκηση αυτή παραλαμβάνεται συνήθως στο τέλος του προβλεπόμενου τετραώρου της άσκησης, διορθώνεται και παραδίδεται βαθμολογημένη στο επόμενο Μάθημα.

Το σύνολο του αριθμού των ασκήσεων (περίπου 13) που παραδίδονται στο εξάμηνο (είτε εκτελέστηκαν στο Ε.Μ.Π. είτε στο σπίτι), προσκομίζεται σε ατομικό φάκελο στο τέλος του εξαμήνου. Από αυτές τις ασκήσεις προκύπτει ο μέσος όρος επίδοσης του σπουδαστή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι ασκήσεις αυτές συμμετέχουν κατά 50% στο τελικό βαθμό. Το υπόλοιπο 50% προέρχεται από την ατομική γραπτή εξέταση που προβλέπει η Σχολή.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το διδακτικό προσωπικό:

 • παραλαμβάνει τις ασκήσεις.

 • τις διορθώνει, τις αξιολογεί (βαθμολογία από 110), τις μονογράφει και τις επιστρέφει στους φοιτητές, χωρίς να καταγράψει σε κάποιο βαθμολόγιο τον βαθμό.

 • Οι επιστρεφόμενες ασκήσεις παραλαμβάνονται και φυλάσσονται με ευθύνη των φοιτητών. Το Μάθημα δεν φέρει ευθύνη για απώλεια άσκησης μετά την επιστροφή της.

 1. Άσκηση με βαθμό κάτω από την βάση, δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή μετά σύμφωνη γνώμη του διδακτικού προσωπικού να επαναλάβει για μία μόνο ακόμη φορά στο τρέχον εξάμηνο την άσκηση και να βελτιώσει τον βαθμό της συγκεκριμένης αυτής άσκησης. Για το σκοπό αυτό στο νέο φύλλο σχεδίασης θα πρέπει με έντονο τρόπο να αναγράφεται η λέξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ» και επίσης να επισυνάπτεται συρραμμένη υποχρεωτικά η προγενέστερη αποτυχημένη προσπάθεια.

 2. Στο τέλος του εξαμήνου, σε τακτή ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν καιρώ στους φοιτητές, κάθε φοιτητής καταθέτει στο γραφείο του Μαθήματος σε φάκελο (με εξώφυλλο διαστάσεων DIN A3, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα), συρραμμένες όλες τις ασκήσεις του εξαμήνου, ώστε να καταγραφούν αυτές σε βαθμολόγιο και εξ αυτών να εξαχθεί ο μέσος όρος των ασκήσεων. Σε περίπτωση βελτίωσης βαθμού στον φάκελο μπαίνει μόνο η άσκηση που φέρει τον μεγαλύτερο βαθμό (είτε η αρχική, είτε η βελτίωση).

Το εξώφυλλο του φακέλου με τα στοιχεία του φοιτητή, όσο και το περιεχόμενο, πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές. Φάκελοι με ελλείψεις, (εκτός προδιαγραφών), δεν γίνονται δεκτοί.

Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου παράδοσης

Η καταγραφή των ασκήσεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά στον Η/Υ σας και μέσω Διαδικτύου στέλνετε την βαθμολογία σας αναλυτικά σε ειδικά προβλεπόμενη φόρμα εισαγωγής δεδομένων, είτε σε ειδική έντυπη φόρμα δήλωσης βαθμολογίας.

Το Μάθημα, σε εύλογο χρόνο, εκδίδει μηχανογραφημένο κατάλογο με την αναλυτική βαθμολογία και το μέσο όρο κάθε φοιτητή.

Με την έκδοση του μηχανογραφικού καταλόγου οι φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν τον φάκελο με τις ασκήσεις τους για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσαν είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του έντυπου δήλωσης βαθμολογίας.

Μετά την καταγραφή των ασκήσεων, ο φάκελος ακυρώνεται (διάτρηση) και επιστρέφεται σε ορισμένη ημερομηνία, που ανακοινώνεται εν καιρώ, στους φοιτητές.

 • Η παραλαβή και η φύλαξη των φακέλων γίνεται με προσωπική ευθύνη των φοιτητών.

 • Ο κάθε φοιτητής με δική του ευθύνη οφείλει να διατηρεί τον φάκελο ασκήσεων για δύο έτη τουλάχιστον, ως απόδειξη των βαθμών που έλαβε (στην ακραία περίπτωση που οι βαθμοί για κάποια ατυχή περίπτωση χαθούν ή αλλοιωθούν στον Η/Υ).

Ο τελικός βαθμός προαγωγής προκύπτει ως μέσος όρος:

α. του γραπτού διαγωνίσματος στο τέλος του εξαμήνου και

β. του μέσου όρου των βαθμών του εξαμήνου.

Οι βαθμοί και ο μέσος όρος της προσπάθειας των ασκήσεων του εξαμήνου διατηρούνται στον Η/Υ για δύο έτη. Μετά διαγράφονται και χάνονται.

Φοιτητής που δεν προάγεται διατηρεί τον μέσο όρο των βαθμών των ασκήσεων για δύο έτη, με δικαίωμα σ’ αυτό το διάστημα της διετίας να βελτιώσει σε μία νέα προσπάθεια μόνο τις ασκήσεις που είναι κάτω από την βάση. Μετά την παρέλευση της διετίας και στην περίπτωση που δεν κατόρθωσε αυτός να λάβει βαθμό προαγωγής, τότε οφείλει να επαναλάβει εκ νέου όλες τις ασκήσεις του τρέχοντος εξαμήνου.

Φοιτητές πολύ μεγάλων εξαμήνων, που κάποτε είχαν καταθέσει φάκελο ασκήσεων με όχι ικανοποιητικούς βαθμούς και δεν είχαν προβεί έκτοτε σε βελτίωση βαθμολογίας και εξακολουθούν να οφείλουν το Μάθημα του "Τ. Σχεδίου", μπορούν αν θέλουν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν με μόνο κριτήριο τον βαθμό της τελικής εξέτασης του εξαμήνου.


ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ

Κάθε μια από τις ασκήσεις του εξαμήνου διορθώνεται από ένα και μόνο διδάσκοντα για να υπάρχει το αυτό μέτρο κρίσης. Ενδεικτικά παρατίθεται μια κλίμακα αξιολόγησης άσκησης Τεχνικού Σχεδίου:

Κριτήρια

αξία

1

Ταχύτητα σχεδίασης (ποσοστό ολοκλήρωσης άσκησης στον προβλε-πόμενο χρόνο)


10

2

Ορθή χωροθέτηση και διάταξη εικόνων θέματος στο χαρτί


10

3

Παραστατική απεικόνιση Σχεδιαστική συνέπεια μεταξύ διαφόρων προβολών του αυτού αντικειμένου (πόσο σωστές είναι οι προβολές – και τομές από γεωμετρική άποψη)


25

4

Γραμμογραφία (διαφοροποίηση ποιότητας γραμμής σε βοηθητικές, προβολής και τομής)


10

5

Αναγνώριση τομών (Ποσοστό αναγνώρισης των τεμνομένων οικοδομικών στοιχείων)


10

6

Στοιχεία τεκμηρίωσης (Πινακίδα με ονοματεπώνυμο, ημερομηνία κλπ, σχετικά στοιχεία πινακίδας …)


5

7

Γράμματα: (Ποιότητα γραμμάτων, μέγεθος, λεζάντες, υπόμνημα, βοηθητικές γραμμές-οδηγοί)


10

8

Σύμβολα (ενδείξεις τομών στην κάτοψη, βορράς, σχεδιαστική κλίμακα, βέλη ανόδου σε κλίμακες, σύμβολα στάθμης)


5

9

Διαστάσεις - Κλίμακα (Λανθασμένη διαστασιολόγηση, λανθασμένη κλίμακα σχεδίασης. Ποιότητα, μέγεθος αριθμών, βοηθητικές γραμμές- οδηγοί, ακρίβεια ανύσματος που ορίζει την θέση της μέτρησης, υψόμετρα σε κάτοψη και τομές-όψεις)


10

10

Γενική εμφάνιση του σχεδίου (ακρίβεια σχεδίασης, γνώση - χρήση βοηθητικών γεωμετρικών κατασκευών…)


5

Σύνολο


100

 Τελικός βαθμός 100/10 (άριστα το 10).

Διδάσκοντες

Ι. Βάγιας, Καθηγητής ΕΜΠ
Γ. Βλάχος, ΕΕΠ ΕΜΠ
Αθ. Στάμος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Όργανα και Εξοπλισμός για το σχέδιο

 • Ξύλινη πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων 50 x 70 εκατοστά.

 • Ένα παραλληλόγραμμο αναλόγου μήκους.

 • Δύο τρίγωνα πλαστικά άχρωμα, χωρίς υποδιαιρέσεις του μέτρου και χωρίς πατούρα (για σχεδίαση με μολύβι), μήκους υποτείνουσας το πολύ 30 εκατοστά. Το ένα τρίγωνο θα είναι ορθογώνιο ισοσκελές, το άλλο θα είναι ορθογώνιο με γωνίες 30ο και 60ο (μοίρες).

 • Υποδεκάμετρο πλαστικό λευκό μήκους 30 εκατοστά.

 • Μηχανικό μολύβι, λεπτό (0.5 ή 0.3) και μύτες σκληρότητας 1Η , 2Η ,3Η.

 • Ένα διαβήτη πολύ καλής ποιότητας, όχι περίπλοκο, που να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για γραφή και μελάνη.

 • Γομολάστιχα για μολύβι που να μη δημιουργεί μουντζούρες μετά το σβήσιμο.

 • Κολλητική ταινία διαφανή (σελοτέϊπ με θήκη), για την συγκράτηση των σχεδίων στην πινακίδα.

 • Χαρτί τυποποιημένο διαστάσεων DIN Α3 (βλέπε υπόδειγμα).

 • Πενάκια για σχέδιο με μελάνη (τύπου rapidographs), πάχους ίχνους γραμμής 0.2 , 0.4 , 0.6 χιλιοστά, ή αντίστοιχα μαρκαδοράκια.

 • Μια σειρά καμπυλόγραμμα πλαστικά, διαφανή (συσκευασία 2-3 τεμάχια κατά σειρά).

 • Μελάνη σινική, μαύρη, κατάλληλη (σε ρευστότητα) για τα παραπάνω πενάκια.

Τα παραπάνω όργανα και αντικείμενα πρέπει να είναι καλής ποιότητος για να διαρκούν και να μη δημιουργούν προβλήματα στην απόδοση της προσπάθειας των σπουδαστών στις ασκήσεις τους.

Υπόδειγμα χαρτιού σχεδίασης
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.