Είσοδος

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Οι «Σιδηρές Κατασκευές ΙI» είναι υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 8ου εξαμήνου και συμπληρώνει την εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα μόρφωσης, συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα.

Στόχος του μαθήματος είναι, σε συνέχεια του μαθήματος Σιδηρές Κατασκευές Ι του 7ου εξαμήνου, να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων έργων από χάλυβα, δηλαδή να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων κατασκευών και να αποκτήσουν τη δυνατότητα  μόρφωσης τους και διαστασιολόγησης των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα 3. Παράλληλα, μαζί με τα μαθήματα κορμού του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού, και με την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από τα πιο θεωρητικά μαθήματα των αρχικών εξαμήνων (μηχανική, αντοχή των υλικών, στατική), τεχνολογικών παραμέτρων και κανονισμών, για τη μελέτη δομικών έργων. 

Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών, που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα, κυρίως βιομηχανικά υπόστεγα και μεταλλικές πεζογέφυρες.

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας, ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το μάθημα θα διδαχθεί σε δύο τμήματα, με διδάσκοντες τον Καθηγητή κ. Χάρη Γαντέ (http://users.ntua.gr/chgantes/) και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτρη Βαμβάτσικο (http://users.ntua.gr/divamva/). Υπεύθυνοι της διδασκαλίας των αριθμητικών εφαρμογών θα είναι αντίστοιχα ο κ. Ανδρέας Σπηλιόπουλος και ο κ. Κωνσταντίνος Μπακάλης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και επιδείξεις γίνονται από τον Δρ. Ξενοφώντα Λιγνό με τη βοήθεια του κ. Στέλιου Κατσατσίδη. Στην ομάδα του μαθήματος συμμετέχουν επίσης ο Λέκτορας κ. Παύλος Θανόπουλος που θα έχει την εποπτεία των εργαστηριακών ασκήσεων και η κ. Κωνσταντίνα Κουλάτσου.

Προβλέπονται συνολικά 4 ώρες διδασκαλίας και μία εργαστηριακή ώρα ανά εβδομάδα, επί 13 εβδομάδες. Οι 4 ώρες διδασκαλίας είναι κάθε Δευτέρα 08:45-10:30 και κάθε Τετάρτη 10:45-12:30, με συνεχή ροή θεωρίας και αριθμητικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 16:45-17:30, Τρίτη 14:45-15:30 και Τετάρτη 16:45-17:30, ανά ομάδες φοιτητών. Για οργανωτικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας η συμμετοχή των φοιτητών θα είναι δυνατή μόνον με την ομάδα τους, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου. Μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιούνται θα αναπληρώνονται κατόπιν συνεννόησης.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των βιβλίων: (α) Ι. Βάγιας, «Σιδηρές κατασκευές: Ανάλυση και διαστασιολόγηση», 2003, (β) Ι. Βάγιας, Χ. Γαντές, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης,«Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών», 2013. Οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις του μαθήματος, οι αριθμητικές εφαρμογές και παλαιά θέματα εξετάσεων είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές από την ενότητα “Έγγραφα” αυτής της ιστοσελίδας.

Οι εξεταστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν μία πρόχειρη εξέταση (περίπου την 8η εβδομάδα του μαθήματος, απογευματινές ώρες, κατόπιν συνεννόησης) και μία τελική εξέταση. Τόσο στην πρόχειρη όσο και στην τελική εξέταση, οι σπουδαστές μπορούν να έχουν μαζί τους το τυπολόγιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (χωρίς καμία σημείωση στις σελίδες του) και ένα φύλλο δικών τους χειρόγραφων σημειώσεων. Δεν επιτρέπεται να έχουν βιβλία ούτε εκτυπώσεις των διαλέξεων, αριθμητικών εφαρμογών και παλαιών θεμάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση φορητών προσωπικών υπολογιστών ή smartphones

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας εξαμήνου σε όσους φοιτητές το επιθυμούν. Το θέμα της εργασίας είναι ο πρακτικός σχεδιασμός ενός μεταλλικού φορέα και αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου θέματος του μαθήματος Σιδηρές Κατασκευές Ι του 7ου εξαμήνου. Παράλληλα με τις εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξάγονται τις ίδιες ώρες και σεμινάρια τα οποία θα συνδράμουν τους φοιτητές που δεν μετέχουν στο εκάστοτε τρέχον εργαστήριο και έχουν αναλάβει την προαναφερθείσα εργασία. Η εργασία βαθμολογείται με Α/Β/Γ που ισοδυναμούν με 1.0/0.5/0.0 μονάδες αντίστοιχα, οι οποίες προσαυξάνουν το βαθμό που προκύπτει από τις εξετάσεις. 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος, με μέγιστο το 10, προκύπτει ως εξής:

α) Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι κάτω από 4.0, αυτός είναι και ο συνολικός

β) Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι 4.0 και άνω, τότε ο συνολικός βαθμός είναι το μέγιστο των παρακάτω

    ι) 100% Βαθμός τελικής εξέτασης + Βαθμός εργασίας

    ιι) 30% Βαθμός Πρόχειρης εξέτασης + 70% Βαθμός τελικής εξέτασης + Βαθμός εργασίας

Ύλη

Έλεγχος πλευρικά μη εξασφαλισμένων δοκών και υποστυλωμάτων υπό κάμψη και αξονική δύναμη σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας (καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός).

Μηχανικά μέσα σύνδεσης υπό εφελκυσμό, διάτμηση και συνδυασμούς τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις. Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Κοχλιωτοί και συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωμάτων, αποκαταστάσεις συνέχειας.

Εργοστασιακή κατεργασία, μεταφορά και εργοστασιακή ανέγερση μεταλλικών κατασκευών, κριτήρια επιλογής των μηκών των δομικών στοιχείων και των τύπων συνδέσεων.

Αντισεισμικός σχεδιασμός μονώροφων και πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων, τύποι συνδέσμων δυσκαμψίας, ικανοτικός σχεδιασμός.

Παραδείγματα μόρφωσης, μελέτης και εκτέλεσης μεταλλικών κατασκευών.

Διδάσκοντες

Χάρης Γαντές, chgantes@central.ntua.gr

Δημήτρης Βαμβάτσικος, divamva@mail.ntua.gr

Παύλος Θανόπουλος, pavlosth@central.ntua.gr

Ξενοφών Λιγνός, lignosx@central.ntua.gr

Ανδρέας Σπηλιόπουλος, spiliopa@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Μπακάλης, kbakalis@mail.ntua.gr

Κωνσταντίνα Κουλάτσου, konkoulatsou@gmail.comΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.