Είσοδος

Στατιστική για Μηχανικούς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1.     Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μηχανικών με τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της εφαρμοσμένης στατιστικής, διακρίνοντας έτσι δύο θεματικές ενότητες. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα.  Στόχος της δεύτερης ενότητας– που περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή τεχνικών στο εργαστήριο - είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, με τη βοήθεια διάφορων εργαλείων σε Η/Υ.

 

2.       Διδάσκοντες

Υπεύθυνοι μαθήματος:

·         Χ. Κουκουβίνος, (Καθηγητής):  Γραφείο ΣΕΜΦΕ - κτήριο Ε, 3.01, Τηλ. 210772 1706, ckoukouv@math.ntua.gr

·         Α. Τσακανίκας (Επίκ. Καθηγητής): Γραφείο Η1.302, Τηλ. 210-7721737, atsaka@central.ntua.gr

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:

·         Δρ. Ι. Καστέλλη (ΕΔΙΠ): 210-7722823, iokast@chemeng.ntua.gr

·         Δρ. Α. Πρωτόγερου (ΕΔΙΠ): 210-7723201, protoger@chemeng.ntua..gr

      Δρ. Ν. Καλογερόπουλος (ΕΔΙΠ): 210-7723299, nikalog@chemeng.ntua.gr 

3.       Κατανομή Ύλης

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το μάθημα αναπτύσσονται σε 13 σεμιναριακές παρουσιάσεις όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.   

 

Μάθημα 1ο

Ορισμοί και βασικές έννοιες Πιθανοτήτων 

Μάθημα 2ο

Τυχαίες μεταβλητές (Βασικές έννοιες, συναρτήσεις αθροιστικής πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής, συναρτήσεις κατανομής τυχαίας μεταβλητής,  μέση τιμή, διασπορά και τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, άλλες περιγραφικές παράμετροι)

Μάθημα 3ο

Συναρτήσεις κατανομών τυχαίων μεταβλητών, μέρος Α (Κατανομές τυχαίων μεταβλητών διακριτού τύπου, διάφορες κατανομές (Διωνυμική, Γεωμετρική, Αρνητική διωνυμική, Υπεργεωμετρική), κατανομή Poisson, κατανομές τυχαίων μεταβλητών συνεχούς τύπου)

Μάθημα 4ο

Συναρτήσεις κατανομών τυχαίων μεταβλητών, μέρος Β (Ομοιόμορφη κατανομή Εκθετική κατανομή, Κανονική κατανομή, t-student κατανομή, άλλες κατανομές. Κεντρικό Οριακό θεώρημα και εφαρμογές του)

Μάθημα 5ο

Εκτιμητική: Σημειακή εκτίμηση (κριτήρια εκτιμητριών, μέθοδοι εκτίμησης). Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης για μέση τιμή, διασπορά, αναλογία και διαφορά μέσων τιμών. Πρακτική εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου

Μάθημα 6ο

Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων: Βασικοί στατιστικοί έλεγχοι / στατιστικές υποθέσεις, έλεγχοι παραμέτρων πληθυσμού (μέση τιμή, διασπορά, αναλογία, διαφορά μέσων τιμών). Χαρακτηριστικά ελέγχου (δίπλευρος έλεγχος διάστημα εμπιστοσύνης) σε εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα

Μάθημα 7ο και

Μάθημα 8ο

Μέθοδοι Ποσοτικής και ποιοτικής Έρευνας: Βασικές μέθοδοι έρευνας (εξερευνητική ή διερευνητική έρευνα, περιγραφική έρευνα, πειραματική - αιτιολογική έρευνα), επιλογή μεθόδων συλλογής στοιχείων και μεθόδων μέτρησης, Μετατροπή εννοιών σε μεταβλητές (προσδιοριστικές μεταβλητές, εξαρτημένες, ανεξάρτητες και μεσολαβητικές μεταβλητές), κλίμακες μέτρησης, τεχνικές δειγματοληψίας, σχεδιασμός ερωτηματολογίου κτλ.

Μάθημα 9ο και

Μάθημα 10ο

Περιγραφική Στατιστική (Βασική περιγραφική ανάλυση δεδομένων: πίνακας συχνοτήτων, ομαδοποίηση δεδομένων, ακραίες τιμές ιστόγραμμα. μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, κτλ.)

Μάθημα 11ο

Συσχετίσεις, έλεγχοι σημαντικότητας, έλεγχοι ανεξαρτησίας (μέρος Α): βασικές συσχετίσεις (person, spearman, κτλ) τυχαίων μεταβλητών και ερμηνεία αποτελεσμάτων. παραμετρικά (t-test, ANOVA) και μη παραμετρικά τεστ (chi-square), κτλ

Μάθημα 12ο

Ανάλυση παλινδρόμησης: Απλή γραμμική παλινδρόμηση: έννοιες και ερμηνεία αποτελεσμάτων, Αξιολόγηση αξιοπιστίας αποτελεσμάτων (adjusted R2, goodness of fit measures)

Μάθημα 13ο

Επαναληπτικές ασκήσεις

 

4.                 Απαιτήσεις Μαθήματος – Εκπαιδευτική διαδικασία

·         Η πρώτη ενότητα του μαθήματος, αλλά και η εισαγωγή στη 2η ενότητα διεξάγεται στο Αμφιθέατρο για το σύνολο των φοιτητών. Στη συνέχεια το μάθημα μεταφέρεται στο Εργαστήριο (PC Lab-Y1) όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 τμήματα ώστε να είναι εφικτή η πρακτική παρακολούθηση στο PC. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εργαλεία στατιστικής επεξεργασίας ώστε στην πράξη και με τη βοήθεια διαθέσιμων δεδομένων (datasets) να εφαρμόσουν τις βασικές σχέσεις και τεχνικές που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος.

·         Τα μαθηματικά των προηγούμενων εξαμήνων είναι χρήσιμα για την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος.  

·         Οι ασκήσεις επίδειξης που ξεκινούν στο Εργαστήριο, ολοκληρώνονται ως εργασία από τους φοιτητές και αποστέλλονται με mail στον διδάσκοντα. Εκτιμώνται 4 τουλάχιστον σειρές ασκήσεων. Ταυτόχρονα περίπου στον μέσον του εξαμήνου δίνεται προαιρετικά στους φοιτητές ένα σπονδυλωτό θέμα που απαιτεί διάφορα επίπεδα ανάλυσης και το οποίο παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής της εργασίας καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων αναλαμβάνει το μέλος ΕΔΙΠ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, σε ώρες εκτός μαθήματος.

 

5.                 Διαδικασίες Εξέτασης

Βαθμολόγηση στη βάση του βαθμού της τελικής εξέτασης, με εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει τη διδαχθείσα ύλη. Για όσους έχουν αναλάβει εργασία τότε αυτή συνεισφέρει με 30% στο τελικό βαθμό κα (70% η βαθμολογία της εξέτασης) .

6.                 Στατιστικά στοιχεία μαθήματος

 

 

Εγγεγραμμένοι

Προσήλθαν

Εργασία

% προβιβάσιμων

 

Μέσος όρος βαθμολογίας (επί των επιτυχόντων)

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

2015

194

116

42

64 φοιτητές

75%

86%

7,6

6,8

2016

        380

 152

 65

71 φοιτητές

 73%

 85%

  7,7

  6,9

2017

        394

 139

 44

65

 71%

 79%

 7,3

 7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

7.                  Συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα που δίνονται μέσω  του συστήματος Εύδοξος είναι τα εξής: 

·         Δ.Π. Μπερτσεκάς, Γ.Ν. Τσιτσικλής, Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Εκδόσεις Τζιόλα

·         Γεώργιος Χ. Ζιούτας "Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς", εκδόσεις Ζήτη, 

A. Field, "Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS" , Εκδόσεις Προπομπός

 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (σημειώσεις διαλέξεων, και άλλο υποστηρικτικό υλικό) θα υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

8.                 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (εκτός των συγγραμμάτων)

 

1.    Γ. Κοκολάκης, Ι.Σπηλιώτης (2010). Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική με Εφαρμογές. Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ

2.    J.Palliant, SPSS Survival Manual, 2nd edition (2005), Open University Press

3.    Χ.Φράγκος, Στατιστική επεξεργασία και Ανάλυση δεδομένων με χρήση του MS Excel

4.    Δ. Ασημακόπουλος, Γ.Αραμπατζής, Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων, (2002) Εκδόσεις Παπασωτηρίου

5.    Κ.Τσίμπος, Φ, Γεωργιακωδης, Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική. Ανάλυση Δεδομένων, τόμος Α΄, 2010, Εκδόσεις Σταμούλη

6.    Ι.Χαλικιάς, Στατιστική (Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις) 3η έκδοση, Εκδόσεις Rosili 


Στατιστικά μαθήματος

 

 

Εγγεγραμμένοι

Προσήλθαν

Εργασία

% προβιβάσιμων

 

Μέσος όρος βαθμολογίας (επί των επιτυχόντων)

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

2015

194

116

42

64 φοιτητές

75%

86%

7,6

6,8

2016

        380

 152

 65

71 φοιτητές

 73%

 85%

  7,7

  6,9

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.