Είσοδος

Μηχανική Πολυμερών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος Μηχανική Πολυμερών είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών και η κατανόηση βασικών εννοιών που διέπουν την παραγωγή, την τροποποίηση και την μορφοποίηση των υλικών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναλύονται οι διεργασίες πολυμερισμού, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η σύνθεση και η παραγωγή των πολυμερών. Ακολουθεί η παρουσίαση κρίσιμων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των πολυμερών σε στερεά κατάσταση, σε τήγμα και σε διάλυμα, με στόχο την συσχέτιση και αριστοποίηση δομής-ιδιοτήτων. Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση των βασικών τεχνικών επεξεργασίας/μορφοποίησης των πολυμερών οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή των τελικών πλαστικών αντικειμένων.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Θεωρητική Διδασκαλία

Το μάθημα Μηχανική Πολυμερών διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν: (i) οι τρίωρες εβδομαδιαίες παραδόσεις οι οποίες συνοδεύονται από συστηματική επίλυση υπολογιστικών ασκήσεων, (ii) η εξοικείωση του φοιτητή με ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά/βιβλία), (iii) η προβολή εικόνων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας, και (iv) η επίδειξη διατάξεων στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών ΕΜΠ.

Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη της θεωρητικής διδασκαλίας είναι κατά προσέγγιση η ακόλουθη:

1ο τρίωρο:       Ορισμοί και βασικές έννοιες πολυμερών. Μοριακά βάρη και κατανομή

2ο τρίωρο:       Μοριακές διαμορφώσεις πολυμερών - Αρχιτεκτονική

3ο τρίωρο:        Σταδιακός πολυμερισμός. Χημικές αντιδράσεις και κινητική

4ο τρίωρο:       Αλυσωτός πολυμερισμός. Χημικές αντιδράσεις και κινητική

5ο τρίωρο:        Συμπολυμερισμός. Τεχνικές πολυμερισμού

6ο τρίωρο:       Κρυσταλλική και άμορφη κατάσταση πολυμερών

7ο τρίωρο:        Θερμικές μεταπτώσεις πολυμερών

8ο τρίωρο:       Ιξωδοελαστική συμπεριφορά πολυμερών. Μηχανικές ιδιότητες

9ο τρίωρο:       Ρεολογική συμπεριφορά τηγμάτων και διαλυμάτων πολυμερών

10ο τρίωρο:     Επεξεργασία πολυμερών. Βασικές κατηγορίες προσθέτων πολυμερών.

11ο τρίωρο:     Εισαγωγή σε βασικές τεχνικές μορφοποίησης πολυμερών. Μορφοποίηση πολυμερών με εκβολή (i)

12ο τρίωρο:     Μορφοποίηση πολυμερών με εκβολή (ii). Έγχυση

13ο τρίωρο:     Ανασκόπηση Ύλης  - Κάλυψη Κενών

B. Προαιρετικές ομαδικές Εργασίες (Θέματα)

Οι ομαδικές εργασίες πραγματοποιούνται προαιρετικά κατά την διάρκεια του εξαμήνου από ομάδες των φοιτητών, που παρακολουθούν το μάθημα, και η μελέτη των θεμάτων είναι στενότατα συνδυασμένη με έρευνα στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά θέματα επικεντρώνονται σε: (i) Διεργασίες πολυμερισμού. Τεχνικές παραγωγής πολυμερών σταδιακού μηχανισμού, (ii) Ανάπτυξη βιοδιασπάσιμων πολυμερή (παραγωγή, ιδιότητες, εφαρμογές), (iii) Τεχνολογίες διαχείρισης και ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων.

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου) και με ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε συγγράμματος ή σημειώσεων. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε σπουδαστής τόσο από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και από τον βαθμό του στην προαιρετική ομαδική εργασία. Πιο συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:

 Α. Σε περίπτωση παράδοσης ομαδικής εργασίας:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= (Βαθμός Γραπτού) x 0,8 + (Βαθμός Ομαδικής Εργασίας) x 0,2

Β. Σε αντίθετη περίπτωση (χωρίς παράδοση ομαδικής εργασίας):

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= (Βαθμός Γραπτού) x 1


Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Δ. Παπασπυρίδης (Συντονιστής Μαθήματος), Καθηγητής ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 772 3179

Ε-mail:
kp@cs.ntua.gr
Website: chemeng.ntua.gr/polymerapps/cdp.html
 

Σταματίνα Ν. Βουγιούκα, Επικ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Τηλέφωνο: +30 210 772 2249
Ε-mail: mvuyiuka@central.ntua.gr
Website: chemeng.ntua.gr/polymerapps/snv.html


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.