Είσοδος

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι» είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση σε θέματα διεργασιών πολυμερισμού, παράλληλα με την παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων σε βιομηχανική κλίμακα. Επιπλέον, έμφαση δίνεται σε βασικές φυσικοχημικές έννοιες, όπως μοριακό βάρος, σημείο υαλώδους μετάπτωσης, σημείο τήξης, κρυσταλλικότητα, και ιδιαίτερα στη συσχέτιση της δομής του πολυμερούς με τελικές, τεχνολογικής σημασίας, ιδιότητες (ρεολογικές, θερμικές και μηχανικές ιδιότητες).

Η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσίασης των πολυμερικών υλικών και των αντίστοιχων διεργασιών αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ικανότητα του Απόφοιτου Χημικού Μηχανικού να αναλύσει ένα πρόβλημα Σχεδιασμού Προϊόντος, στην ευρύτερη Περιοχή των Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας, ως εξής: 1) Επιλογή Πρώτης Ύλης, 2) Συνειδητοποίηση Δομής, 3) Τροποποίηση Δομής, με στόχο συγκεκριμένες ιδιότητες και 4) Πειραματική και Θεωρητική Επιβεβαίωση του Προσδοκώμενου Αποτελέσματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Θεωρητική Διδασκαλία

Η εξέλιξη της θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος είναι κατά προσέγγιση η ακόλουθη, και συνοδεύεται από συστηματική επίλυση υπολογιστικών ασκήσεων:

- Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πολυμερών Υλικών

- Μηχανισμοί Αντιδράσεων Πολυμερισμού

- Κινητική Σταδιακού Πολυμερισμού

- Κινητική Αλυσωτού Πολυμερισμού

- Τεχνικές Πολυμερισμού - Εφαρμογές

- Χαρακτηρισμός Πολυμερών - Μοριακά Βάρη

- Θερμικές Μεταπτώσεις Πολυμερών - Σημείο Υαλώδους Μετάπτωσης

- Μορφολογία Στερεών Πολυμερών

- Κρυσταλλικότητα/Αμορφότητα Πολυμερών

- Ρεολογία Πολυμερών

- Μηχανικές Ιδιότητες Πολυμερών - Σχεδιασμός Πολυμερικών Κατασκευών

- Επιλεγμένα Θέματα Συζήτησης:

- Περιβαλλοντικά Φιλικές Διεργασίες Πολυμερισμού

- Πολυμερή και Περιβάλλον

- Πολυμερή και Νανοτεχνολογία

- Πολυμερή και Βιοτεχνολογία

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται από ολιγομελείς ομάδες φοιτητών (τρεις ώρες εβδομαδιαίως). Ενδεικτικές ασκήσεις είναι οι ακόλουθες:

Πολυμερισμός σταδιακού μηχανισμού σε διαχωριστική επιφάνεια

- Πολυμερισμός αλυσωτού μηχανισμού με τεχνική μάζας και αιωρήματος

Παραγωγή λεπτών υμένων από γαλάκτωμα ελαστικού

- Σκλήρυνση ακόρεστου πολυεστέρα 

- Προσδιορισμός μοριακού βάρους πολυμερών μέσω μετρήσεων ιξωδομετρίας

- Προσδιορισμός θερμικών μεταπτώσεων πολυμερών

- Τεχνολογίες μηχανικής ανακύκλωσης στερεών πλαστικών αποβλήτων

- Σχεδιασμός αντικειμένων από στερεά πολυμερή υλικά

Γ. Ομαδικές Εργασίες - Έρευνα

Οι ομαδικές εργασίες πραγματοποιούνται προαιρετικά κατά την διάρκεια του εξαμήνου από ομάδες των σπουδαστών, που παρακολουθούν το μάθημα, και η μελέτη των θεμάτων είναι στενότατα συνδυασμένη με αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τα θέματα συνδυάζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου και επικεντρώνονται σε:

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυαμιδίων/Πολυεστέρων. Περιβαλλοντικά Φιλικές Διεργασίες Πολυσυμπύκνωσης Στερεάς Κατάστασης. 

Μετανάστευση Προσθέτων Πολυμερών. Συσκευασία/Νανο συσκευασίες.

Πολυμερή και Νανοτεχνολογία. Νανοκατάλυση. Νανοσύνθετα. Επιβραδυντές Καύσης.

Πολυμερή και Βιοτεχνολογία. Βιοδιασπώμενα Πολυμερή.

Διαχείριση και Ανακύκλωση Πολυμερών. Ανακύκλωση και Μετανάστευση. Ανακύκλωση και Σύνθετα Υλικά.

Σύνθετα Πολυμερή / Εύκαμπτες Κατασκευές Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε σπουδαστής τόσο από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και από τον βαθμό του στις εργαστηριακές ασκήσεις και στην προαιρετική ομαδική εργασία. Το κάθε ένα από τα «απαιτούμενα» μέρη του μαθήματος έχει διαφορετική συμμετοχή στο τελικό βαθμό του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:

 

Α. Σε περίπτωση παράδοσης ομαδικής εργασίας:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= (Βαθμός Γραπτού) Χ 0,5 + (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων) Χ 0,3 +

(Βαθμός Ομαδικής Εργασίας) Χ 0,2

Β. Σε αντίθετη περίπτωση: 

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= (Βαθμός Γραπτού) Χ 0,7 + (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων) Χ 0,3

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-10, ενώ βαθμός προαγωγής για το μάθημα είναι το 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία στο μάθημα είναι ο βαθμός της γραπτή εξέτασης να είναι τουλάχιστον 5. 


Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Δ. Παπασπυρίδης (Συντονιστής Μαθήματος), Καθηγητής ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 772 3179

Ε-mail:
kp@cs.ntua.gr
Website: chemeng.ntua.gr/polymerapps/cdp.html
 

Σταματίνα Ν. Βουγιούκα, Επικ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Τηλέφωνο: +30 210 772 2249
Ε-mail: mvuyiuka@central.ntua.gr
Website: chemeng.ntua.gr/polymerapps/snv.html


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.