Είσοδος

Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες:

Α) Διοίκηση Έργων: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και των μεθοδολογικών εργαλείων που εφαρμόζονται για την ανάλυση, αξιολόγηση, προγραμματισμό, έλεγχο και επιτυχή ολοκλήρωση έργων και προγραμμάτων και η εξοικείωση με τεχνικές και υπολογιστικά εργαλεία διοίκησης έργων.

Δομή του μαθήματος: 

  • Βασικές έννοιες - Συμμέτοχοι - Κύκλος ζωής έργου 
  • Δομική ανάλυση έργου -Οργανωτική κατάτμηση
  • Χρονικός προγραμματισμός
  • Προγραμματισμός πόρων
  • Προϋπολογισμός έργου
  • Παρακολούθηση & έλεγχος έργου
  • Διαχείριση κινδύνου

 Β) Υποστήριξη Αποφάσεων: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με ασικές γνώσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία για την επιλογή της ενδεδειγμένης λύσης που θα ικανοποιήσει μία νέα ανάγκη ή θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση

Δομή του μαθήματος: 

  • Βασικές έννοιες
  • Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου - Δένδρα αποφάσεων 
  • Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.