mycourses .ntua.gr
Ανάλυση Ανταγωνισμού & Έρευνα Αγοράς

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Διδάσκoντες: 

Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ (atsaka@central.ntua.gr)

Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ (protoger@chemeng.ntua.gr) 

Ιωάννα Καστέλλη, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ (ioakst@chemeng.ntua.gr) 

Συνεργάτες:

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ, (panag.panag82@gmail.com)

Γιώργος Σιώκας, Χημικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ (geosiok@chemeng.ntua.gr)

Πέτρος Δήμας, Χημικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ (petrdimas@chemeng.ntua.gr)

 

Τι είναι η αγορά; - Διαφορετικές θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις. Η αγορά μαζί με την επιχείρηση και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι βασικοί οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί οργάνωσης του εμπορίου και της οικονομίας,  ενώ η αγορά μαζί με το κράτος και τις επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση λειτουργίας μιας σύγχρονης «μεικτής οικονομίας» μέσω διεργασιών παραγωγής και ανταλλαγής.

Η αντιμετώπιση και η διαχείριση της αγοράς στο πλαίσιο της επιχείρησης: Η λειτουργία του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι μια επιχειρησιακή λειτουργία, της οποίας η αποστολή είναι η ενεργοποίηση και η διαχείριση της ζήτησης για τα προϊόντα της επιχείρησης. Αν για μια σύγχρονη επιχείρηση ο πελάτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, το μάρκετινγκ είναι ο ενοποιητικός παράγων των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματο-οικονομικά) απέναντι στην αγορά. Σε επίπεδο στελεχών της επιχείρησης, αν ο μηχανικός της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της προσφοράς των προϊόντων της επιχείρησης, το στέλεχος του μάρκετινγκ (o marketeer) είναι ο υπεύθυνος για την ενεργοποίηση και τη διαχειριση της ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης.

Τα εργαλεία της ανάλυσης της αγοράς και του μάρκετινγκ - Τα συστατικά του μείγματος μάρκετινγκ (4Ps)

Διάκριση και ταξινόμηση των αγορών στο μάρκετινγκ (Καταναλωτικές - Βιομηχανικές). Τα θεμελιώδη ζητήματα σε όλες τις αγορές είναι κοινά (τμηματοποίηση αγορών, επιλογή αγορών, στόχων, διαμόρφωση μείγματος μάρκετινγκ). Όμως, διαφορές παρουσιάζονται στον χαρακτήρα/ φύση και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοραστικής διαδικασίας. Οι αγορές μπορούν να αναλυθούν με βάση το ίδιο το προϊόν, τον τελικό-χρήστη του ή και με τα δύο. Βασικό κριτήριο είναι ο τύπος του αγοραστή και ο σκοπός της αγοράς, δηλαδή το είδος της χρήσης. Βασικές διαφορές αποτελούν η έμφαση σε ψυχολογικούς και ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες και η λειτουργικότητα στις αγορές των οργανισμών.

Μέθοδοι πρόβλεψης και εκτίμησης ζήτησης Γενικότερα, οι προβλέψεις είναι μια απαραίτητη διαδικασία οπουδήποτε γίνεται σχεδιασμός και προγραμματισμός δηλαδή όπου μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ απόφασης και ενέργειας. Οι μέθοδοι πρόβλεψης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ποιοτικές μέθοδοι και ποσοτικές μέθοδοι.

Δομή της Αγοράς και Ανάλυση Ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός μπορεί να ερμηνευτεί από δύο σκοπιές. Από τη σκοπιά του κλάδου ορίζεται ως η ομάδα επιχειρήσεων που παράγουν ίδιο προϊόν ή στενά υποκατάστατα προϊόντα (με υψηλή σταυροειδή ελαστικότητα), και από τη σκοπιά της αγοράς όντας ομάδα επιχειρήσεων που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη του πελάτη.

Ο Κύκλος Ζωής της (Ζήτησης) ενός προϊόντος

Η Έρευνα Αγοράς: Έννοιες, προσεγγίσεις και μέθοδοι Έρευνα αγοράς είναι  η συστηματική συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών που σχετίζονται με αποφάσεις που συνδέονται με την επιχειρησιακή λειτουργία του μάρκετινγκ. Βασίζεται στην απλή αρχή, σύμφωνα με την οποία: Οι άνθρωποι για όλα τα θέματα που τους απασχολούν (προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά)  συγκεντρώνουν πληροφορίες για να πάρουν/ λάβουν καλύτερης ποιότητας αποφάσεις.


Βιβλιογραφία
  1. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ των Philip Kotler, Kevin Lane Keller (μετάφρ.), Εκδόσεις Κειδάριθμος, Αθήνα 2016  

  2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ των Gary Armstrong, Philip Kotler (μετάφρ.), Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2009

  3. Σημειώσεις Γιάννη Καλογήρου και Αιμιλίας Πρωτόγερου

  4. Παρουσιάσεις στο site του μαθήματος: http://mycourses.ntua.gr/

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ατομική γραπτή εξέταση (50%) και εργασία διαμόρφωσης σχεδίου μάρκετινγκ (50%)

 

Διεξαγωγή Μαθήματος
  1. Διαλέξεις-Παρουσιάσεις. Συζήτηση στη διάρκεια του μαθήματος που διευκολύνει την κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών. Ασκήσεις- Μικρά θέματα που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες φοιτητές.

  2. Eργαστήριο για την κατασκευή (διαμόρφωση) ενός σχεδίου μάρκετινγκ 

  3. Κύκλος Σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

  4. Επίσκεψη σε μια επιχείρηση.