mycourses .ntua.gr
Μακροοικονομία

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

1.                 Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της μακροοικονομίας και η εξοικείωση των φοιτητών με τα κύρια μεγέθη της.  Αποτελεί λογική συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομία που προσφέρεται στο αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, χωρίς ωστόσο αυτό να συνιστά (αυστηρή) προϋπόθεση για την παρακολούθηση της μακροοικονομίας.  Οι γνώσεις που αποκτώνται στο μάθημα αυτό επιτρέπουν στο σύγχρονο μηχανικό να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να κατανοεί τις ευρύτερες εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, αλλά και να επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αποφάσεις που ενδεχομένως να κληθεί να λάβει σε μικροοικονομικό επίπεδο σε όποιο τομέα δραστηριοποιηθεί.

 

2.                 Διδάσκοντες

Υπεύθυνοι μαθήματος:

·         Γ. Καλογήρου (Καθηγητής): Γραφείο Η.403 β, 210-7723253, ycaloghi@ntua.gr

·         Α. Τσακανίκας (Επίκ. Καθηγητής) : Γραφείο Η1.302, 210-7721737, atsaka@central.ntua.gr

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:

Δρ. Ι. Καστέλλη (ΕΔΙΠ): 210-7722823, iokast@chemeng.ntua.gr

Γιώργος Σιώκας, Χημικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ, (george.siokas@gmail.com )


 

3.                 Κατανομή Ύλης

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το μάθημα αναπτύσσονται σε 12 σεμιναριακές παρουσιάσεις όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  Η 13η ενότητα αφιερώνεται στην παρουσίαση των εργασιών (βλ. απαιτήσεις μαθήματος), ενώ σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί για την παρουσίαση όλων των ομάδων διοργανώνεται πρόσθετη έκτακτη συνάντηση.  

 

Μάθημα 1ο

Εισαγωγή – Βασικό πλαίσιο μαθήματος 

Μάθημα 2ο

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και οι διάφορες προσεγγίσεις του

Μάθημα 3ο

Οικονομικά υποδείγματα, προβλέψεις και δείκτες

Μάθημα 4ο

Απασχόληση και Ανεργία

Μάθημα 5ο

Ισοζύγιο Εξωτερικών συναλλαγών και Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Μάθημα 6ο

Πληθωρισμός

Μάθημα 7ο

Δημοσιονομικά μεγέθη και δημοσιονομική πολιτική (δαπάνες φόροι)

Μάθημα 8ο

Χρήμα και Ρόλος των Τραπεζών

Μάθημα 9ο

Ανταγωνιστικότητα ελληνικής οικονομίας  (διάρθρωση, χαρακτηριστικά και επιδόσεις)

Μάθημα 10ο

Ο οικονομικός ρόλος του κράτους και η οικονομική πολιτική: ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Μάθημα 11ο

Οικονομικοί κύκλοι & πολλαπλασιαστές: απόψεις περί μεγέθυνσης και οικονομικών κρίσεων

Μάθημα 12ο

Ρόλος έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην οικονομική μεγέθυνση

Μάθημα 13ο

Παρουσίαση εργασιών


4.                 Απαιτήσεις ΜαθήματοςΕκπαιδευτική διαδικασία

·         Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Ωστόσο, μαζί με το μάθημα επιλογής του 1ου εξαμήνου της «Εισαγωγής στην Οικονομία», ολοκληρώνεται μία συνεκτική θεματική ενότητα που περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών και συγκεκριμένα των μηχανικών με τις βασικές οικονομικές έννοιες της μικρο και μακροοικονομίας.  

·         Προαιρετικά, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασίας (ανά δύο άτομα) σχετική με κάποια από τις ενότητες του μαθήματος. Η εργασία παρουσιάζεται στο τελευταίο μάθημα με τη μορφή ppt, ενώ το κείμενο παραδίδεται  μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου, ώστε σε αυτήν να ενσωματωθούν σχόλια και παρατηρήσεις που κατατίθενται κατά την παρουσίασή της. Την παρακολούθηση της εξέλιξης της εργασίας καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων αναλαμβάνει το μέλος ΕΔΙΠ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, σε ώρες εκτός μαθήματος.

·         Το μάθημα και η τελική εξέταση διεξάγονται στο μικρό εργαστήριο υπολογιστών της Σχολής ΧΜ (PC Lab-Y2) για την εξοικείωση των φοιτητών με την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων που τεκμηριώνουν ποσοτικά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, αναδεικνύουν τάσεις και επιτρέπουν συγκριτικές θεωρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται και η δεξιότητα της γρήγορης αναζήτησης των βασικών πηγών και επεξεργασίας δεδομένων.

5.                 Διαδικασίες Εξέτασης

Βαθμολόγηση στη βάση του βαθμού της τελικής εξέτασης, με εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει τη διδαχθείσα ύλη. Για όσους έχουν αναλάβει εργασία τότε αυτή συνεισφέρει με 30% στο τελικό βαθμό (70% η βαθμολογία της εξέτασης) .

6.                 Στατιστικά στοιχεία μαθήματος

 

Εγγεγραμμένοι

Προσήλθαν

Εργασία (διμελείς ομάδες)

% προβιβάσιμων

 

Μέσος όρος βαθμολογίας (επί των επιτυχόντων)

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

ΚΑΝ

ΕΠΑΝ

2014

64

-

34

7 ομάδες

-

76,4%

-

8,1

2015

81

46

14

6 ομάδες

82,6%

85,7%

7,8

6,8

2016

        102

 55

   17

 8 ομάδες

 92,7%

 64,7%

  7,3

7,5

 

 

7.                 Συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα που δίνονται μέσω του συστήματος Εύδοξος είναι τα εξής:  

·            Μακροοικονομική, Krugman Paul R.,Wells Robin. Εκδόσεις Επίκεντρο

·            Μακροοικονομική, Acemoglu Daron, Laibson David, List John, Εκδόσεις Κριτική

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (σημειώσεις διαλέξεων, και άλλο υποστηρικτικό υλικό) θα υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος

 

8.                 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (εκτός των συγγραμμάτων) και Πηγές στοιχείων

1.   Mankiw G. (2002), Μακροοικονοµική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg.

2.    Stiglitz,J. & Walsh, C. (2009), Αρχές της Μακροοικονοµίας, Εκδόσεις Παπαζήση .

3.    Rodrik, D (2012),  Το παράδοξο της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Κριτική,

4.    Heilbroner, R., (2000), Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, Εκδόσεις Κριτική

5.    Parkin, Μ., Matthews, Κ., Powell, Μ. (2013), Αρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Κριτική,

6.    Begg, D., Dornbusch, R. Fischer, S.(2006), Εισαγωγή στην Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική,

7.    European Commission, Economic forecasts (Spring, Autumn), εξαμηνιαίες εκδόσεις 

8.    OECD Economic outlook, ετήσια έκθεση

9.    Τριμηνιαίες εκθέσεις ΙΟΒΕ και ΚΕΠΕ για την ελληνική οικονομία 

10. Εκθέσεις από τα Τμήματα / Διευθύνσεις Μελετών Τραπεζών