Είσοδος

Εισαγωγή στην Οικονομία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1.                 Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει το μηχανικό στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και να παρουσιάσει τον τρόπο που τα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις καθώς και πώς και υπό ποιες συνθήκες οι αποφάσεις αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  Η έμφαση δηλαδή δίνεται στη μικροοικονομική ανάλυση, δηλαδή στη μελέτη της συμπεριφοράς των επιμέρους μονάδων της οικονομίας (καταναλωτών & παραγωγών) στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών.

2.                 Διδάσκοντες

Υπεύθυνος μαθήματος:

·         Α. Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής: Γραφείο Η1.302, 210-7721737, atsaka@central.ntua.gr

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:

·         Δρ. Ι. Καστέλλη, (ΕΔΙΠ): 210-7722823, iokast@chemeng.ntua.gr

 

3.                 Κατανομή Ύλης

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το μάθημα αναπτύσσονται σε 12 σεμιναριακές παρουσιάσεις όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  Μία από τις ενότητες αφιερώνεται σε διεξαγωγή εξέτασης προόδου (βλ. παρακάτω απαιτήσεις μαθήματος).  

 

Μάθημα 1ο

Εισαγωγή – Βασικό πλαίσιο μαθήματος 

Μάθημα 2ο

Βασικές έννοιες , διάκριση μικρο – μακροοικονομίας, ορισμός του οικονομικού προβλήματος

Μάθημα 3ο

Οι δυνάμεις της αγοράς: Προσφορά  - Ζήτηση – Σημείο ισορροπίας

Μάθημα 4ο

Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης και προσφοράς: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, ως προς το εισόδημα. Μετατόπιση σημείου ισορροπίας

Μάθημα 5ο

Λειτουργία της αγοράς

Μάθημα 6ο

Εξέταση προόδου

Μάθημα 7ο

Κατηγορίες κόστους και σχέσεις μεταξύ τους: συνολικό, σταθερό, μεταβλητό, μέσο, οριακό

Μάθημα 8ο

Αποφάσεις Επιχειρήσεων: ενδεδειγμένο ύψος παραγωγής, σχέσεις  κέρδους / ζημιάς και επιπέδου παραγωγής

Μάθημα 9ο

Τέλειος ανταγωνισμός

Μάθημα 10ο

Μορφές ατελούς ανταγωνισμού (μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακός ανταγωνισμός)

Μάθημα 11ο

Εξωτερικές οικονομίες  (Οικονομική του περιβάλλοντος)

Μάθημα 12ο

Ο ρόλος του κράτους: αποτυχίες της αγοράς και κρατικές παρεμβάσεις

Μάθημα 13ο

Επαναληπτικό μάθημα ενδεικτικών ασκήσεων

4.                 Απαιτήσεις ΜαθήματοςΕκπαιδευτική διαδικασία

·      Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος και προαιρετικά, στους φοιτητές δίνονται (3) τρεις σειρές ατομικών ασκήσεων κατανόησης οι οποίες και παραδίδονται από τους φοιτητές σε διάστημα μίας εβδομάδας. Οι ασκήσεις διορθώνονται και βαθμολογούνται ενώ γίνεται παρουσίαση και επεξήγηση των απαντήσεων στην τάξη.

·         Το μάθημα περιλαμβάνει μία προαιρετική εξέταση προόδου η οποία και διεξάγεται περίπου στη μέση του εξαμήνου. Όλες οι εξεταστικές διαδικασίες γίνονται με κλειστά βιβλία.

 

5.                 Διαδικασίες Εξέτασης

Βαθμολόγηση στη βάση του βαθμού της τελικής εξέτασης, με εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει τη διδαχθείσα ύλη. Η πρόοδος (για όσους συμμετάσχουν) συνεισφέρει με 25% στην τελική βαθμολογία, ενώ οι τρεις σειρές ασκήσεων συνεισφέρουν συνολικά με 15%, με την τελική εξέταση σε αυτήν την περίπτωση να συνεισφέρει με 60% στον τελικό βαθμό. Ανάλογα με τις συμμετοχές σε αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται και ο τελικός υπολογισμός, με τις ασκήσεις και την πρόοδο να συνεισφέρουν κατά βάση θετικά.

6.                 Στατιστικά στοιχεία μαθήματος

 

 

Ακαδημαϊκή χρονιά


Εξέταση

Εγγεγραμμένοι

Προσήλθαν

Επιτυχόντες

% επιτυχίας

Γενικός Μέσος όρος

Μέσος όρος επιτυχόντων

2014-2015

Κανονική

208

146

130

89%

7,4

7,9

Επαναληπτική

79

20

17

85%

6,5

7,1

2015-2016

Κανονική

179

122

110

90%

7,6

8,1

Επαναληπτική

72

18

17

94%

7,6

7,8

 

Εξάλλου: 

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 δόθηκαν δύο σειρές ασκήσεων την οποία παρέδωσαν 90 φοιτητές και 55 φοιτητές αντίστοιχα. Επίσης στην εξέταση προόδου συμμετείχαν 62 φοιτητές 

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 δόθηκε μία σειρά ασκήσεων την οποία παρέδωσαν 61 φοιτητές . Επίσης στην εξέταση προόδου συμμετείχαν 81 φοιτητές 


7.                 Συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα που δίνονται μέσω του συστήματος Εύδοξος είναι τα εξής:  

·        Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική με CD, Robin Bade, Michael Parkin, Επιστ. Επιμέλεια Κων/νος Μπουρλάκης, Ιωαν. Χατζηδημητρίου

·        Μικροοικονομική, Acemoglu Daron, Laibson David, List John, Εκδόσεις Κριτική

·       Εισαγωγή στην οικονομική, Νέα βελτιωμένη έκδοση, τόμος α', Begg David,Fischer Stanley,Dornbusch Rudiger, εκδόσεις Κριτική

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (σημειώσεις διαλέξεων, και άλλο υποστηρικτικό υλικό) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος

 

8.                 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (εκτός των συγγραμμάτων)

Gregory Mankiw, (2011), «Αρχές της Οικονομικής», α’ τόμος, εκδόσεις Τυποθήτω.

Varian, Hal R., (2006), «Μικροοικονομική : Μια σύγχρονη προσέγγιση», εκδόσεις Κριτική.

Paul Samuelson, (2000), «Οικονομική» α’ τόμος, εκδόσεις Παπαζήση.

Edwin Mansfield (2001), «Επιχειρησιακή Οικονομική», α’ τόμος. εκδόσεις Μπένου.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.