Είσοδος

Τεχνική Ανόργανων και Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.        Ανόργανα υλικά και φυσικές διεργασίες στην Ανόργανη βιομηχανία. Προτυποποίηση. Ιδιότητες Έλεγχος ποιότητας. Επιλογή και διεργασίες ανάμιξης πρώτων υλών. Διακίνηση υλικών και διεργασίες ελάττωσης μεγέθους (θραύση και άλεση) Διαχωρισμός κατά μέγεθος στερεών/στερεών και αποκονίωση. Εφαρμογή στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου. Αρχές και εκφάνσεις αειφορίας στις ανόργανες βιομηχανίες

2.        Τεχνολογίες επικαλύψεων, Επιμεταλλώσεις: Θεωρία και εφαρμογές, Προκατεργασία επιφανειών, Συνθήκες παρασκευής ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων, Δομή και ιδιότητες επικαλύψεων, Συνθήκες πόλωσης ηλεκτρολυτικής κυψελίδας, Μεταλλικές και Κραματικές επικαλύψεις, Σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις, Παραγωγή Αλουμινίου, Παραγωγή χλωρίου.

3.        Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές: Ηλεκτροδιακά δυναμικά, δυναμικά ηλεκτροχημικών κελιών, σχέσεις ρεύματος-δυναμικού σε γαλβανικά στοιχεία, κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων, είδη και κατηγορίες ηλεκτρικών στηλών. Κελιά καυσίμου: Βασικές αρχές, κατηγορίες, λειτουργία κελιών καυσίμου.

 

Εργαστήριο

Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Παρασκευή 8.45-11.30 στα εργαστήρια Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών, Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας και Γενικής Χημείας. Το πρόγραμμα, οι διδάσκοντες και οι χώροι διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο φάκελο μαθήματος.

 

α/α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ

1

Ιξώδες – Ρεολογική συμπεριφορά των υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων υλών

Αναστόπουλος Γ.

2

Ηλεκτροφορητική εναπόθεση

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων υλών

Αργυρούσης Χ.

3

Μέτρηση πραγματικής, φαινόμενης πυκνότητας και πορώδους κεραμικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων υλών

 Αναστόπουλος Γ.

4

Ηλεκτρολυτικές μεταλλικές επικαλύψεις

(Παρασκευή μεταλλικών και σύνθετων επικαλύψεων)

Εργαστήριο Γενικής Χημείας (Δ. 202)

     Παυλάτου Ε.,

     Γύφτου Π.,

  Ροσολύμου Ε.

 

Μελέτη της αλεστικότητας ανοργάνων υλικών

Εργαστήριο ΑΑΧ (Α7)

Γεωργιάδου Α.

6

Επεξεργασία δεδομένων κλειστού κυκλώματος άλεσης με Η/Υ

Γραφείο Σ. Τσιβιλή

Τσιβιλής Σ.

7

Ηλεκτρολυτική παραγωγή χλωρίου

Εργαστήριο Φυσικοχημείας (B1.004)

Καραντώνης Α., Ρακαντά Ε.

8

Μελέτη τριβολογικών δοκιμών, σκληρότητας και δομικός χαρακτηρισμός (SEM, XRD) μεταλλικών και σύνθετων υλικών

Εργαστήριο Γενικής Χημείας (Δ. 202)

  Παυλάτου Ε.,

   Γύφτου Π.,

Χρονοπούλου Ν

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 50% από την βαθμολογία του εργαστηρίου και κατά 50% από την γραπτή τελική εξέταση που γίνεται με ανοικτά βιβλία. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός και στο εργαστήριο και στην γραπτή εξέταση.

   

Διδάσκοντες

Σ. Τσιβιλής, Καθ. ΕΜΠ (Συντονιστής Μαθήματος και Εργαστηρίου)

Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ 

Α. Καραντώνης, Επίκ. Καθ. ΕΜΠ 

 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων δίνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο μαθήματος.

Διανεμόμενα συγράμματα

1.      Σ. Τσίμας, Σ. Τσιβιλής, Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις  ΕΜΠ, σελ. 316, 2011.

2.      Σ. Τσιβιλής, Σ. Τσίμας, Ασκήσεις τεχνολογίας τσιμέντου, ΕΜΠ, σελ. 100, 2005.

3.    Συλλογική έκδοση, Τεχνική Ανοργάνων και Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών, Εργαστηριακές ασκήσεις, ΕΜΠ, σελ. 75, 2005.

4.      Ν. Σπυρέλλης, Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων, ΕΜΠ , σελ 303, 1997.

5.    Α. Καραντώνης, Αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, σελ. 55, 2015 (ηλεκτρονικό σύγγραμμα)

6.   Χ. Αργυρούσης, Α. Καραντώνης, Ε. Παυλάτου, Εργαστηριακές ασκήσεις, ΕΜΠ, 2017 (ηλεκτρονική έκδοση).

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.