Είσοδος

Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γενικοί νόμοι της Φυσικής. Περιοδικά φαινόμενα (Ταλαντώσεις, κύματα, συντονισμός). Ήχος (Eίδη/διάδοση ηχητικών κυμάτων, ένταση του ήχου, υπέρηχοι, υπόηχοι, φαινόμενο Doppler, κρουστικά ηχητικά κύματα), Aκουστική, ακουστική χώρων. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (Aκτινοβολία, θερμική ακτινοβολία, μέλαν σώμα, φαινόμενο θερμοκηπίου, φυσική της ατμόσφαιρας, στρώμα του όζοντος, κβάντωση ακτινοβολίας, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φθορισμός/φωσφορισμός, πηγές Laser, εφαρμογές Laser). Οπτική (Γεωμετρική και κυματική οπτική, συμβολή, περίθλαση, πόλωση, ολογραφία, φασματοσκοπία, φωτοελαστικότητα, ατμοσφαιρική οπτική, όραση, χρώματα, αποτυπώσεις με Laser). Ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ασκήσεις, επίδειξη επιλεγμένων πειραμάτων Φυσικής. 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.