Είσοδος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ανακοινώσεις

 
Βαρύτητα εργασίας - εξέτασης κ.ά.
7.8.2020

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων:

1) Οι βαρύτητες εργασίας και εξέτασης είναι ισοδύναμες (50%) 

2) Το αρχείο signal1D.txt δεν χρειάζεται να σας δοθεί. Μπορείτε να κατασκευάσετε εσείς ένα αρχείο με τυχαίους αριθμούς, χρησιμοποιώντας πχ κάποιο excel ή libre office. Ο λογαριασμός σας rsXXXXX@ntua.gr σας δίνει πρόσβαση σε online έκδοση του excel

 

Επαναληπτική εξέταση 2019-2020: Λεπτομέρειες και οδηγίες
5.8.2020

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν ανακοινωθεί και στο αντίστοιχο κανάλι του Microsoft Teams στο σύνδεσμο: Βασίλειος Βεσκούκης: Αναλυτικές οδηγίες επαναληπτικής εξέτασης 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2019-2020

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα γίνει εξ' αποστάσεως, με υποβολή μίας εργασίας, καθώς και με μία online εξέταση διάρκειας 60'. Για να συμμετέχει κάποιος στην επαναληπτική εξέταση πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

1)   Να είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα στη γραμματεία κανονικά. Η εγγραφή στο Microsoft Teams ή στο mycourses δεν ισοδυναμεί με εγγραφή στο μάθημα

και

2)   Να εγγραφεί στην ομάδα "Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΑΤΜ" στο Microsoft Teams με το λογαριασμό του στο ΕΜΠ (rsXXXXX@ntua.gr). Ο κωδικός της ομάδας είναι jot1qdh.

και

3)   Να κάνει εμπρόθεσμα την υποβολή της εργασίας,

και

4)   Να συμμετάσχει στην online εξέταση σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω

 

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

·       Το σύστημα Microsoft Teams δεν δέχεται εγγραφές με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό (gmail, yahoo, survey.ntua.gr, κλπ)

·       Μόνο όσοι εγγραφούν στην ομάδα "Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΑΤΜ" έχουν δυνατότητα υποβολής της εργασίας και συμμετοχής στην εξέταση

·       Δεν θα "ενταμιευθούν" βαθμολογίες για οποιοδήποτε λόγο

 

Α. Εργασία

H εργασία θα υποβληθεί μέσω της υπηρεσίας Microsoft Teams, όπως έχει ανακοινωθεί στο κανάλι "Επαναληπτική εξέταση 2019-2020" στην ομάδα "Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΑΤΜ". Είναι υποχρεωτικό να πατήσετε το κουμπί που πραγματοποιεί την υποβολή, πάνω δεξιά στην οθόνη της υποβολής, διαφορετικά η εργασία σας δεν θα σταλεί.

Η υποβολή των εργασιών δεν μπορεί να γίνει μέσω email. Ενθαρρύνεστε να μην επιχειρήσετε την υποβολή την τελευταία στιγμή. 

Β. Online εξέταση

Στο κανάλι "Επαναληπτική εξέταση 2019-2020" της ομάδας "Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΑΤΜ", κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα εξέτασης (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, ώρα 14:00), θα διατεθούν 2 test που περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μέσης διάρκειας 30' το καθένα.

Τα test πρέπει να απαντηθούν εντός του χρονικού περιθωρίου παράδοσης στην υπηρεσία Microsoft Teams.

Σχετικά με την online εξέταση ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Είναι υποχρεωτική η εγγραφή  στην ομάδα "Εισαγωγή στην πληροφορική ΣΑΤΜ" στο Microsoft Teams με το λογαριασμό του στο ΕΜΠ (rsXXXXX@ntua.gr). Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξέταση, πρέπει να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την εγγραφή αυτή, με τον κωδικό ομάδας jot1qdh όπως έχει αναφερθεί παραπάνω.
  • Θα υπάρξει σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη στο Teams των συμμετεχόντων στην εξέταση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνονταν στις διαλέξεις και τα εργαστήρια του εαρινού εξαμήνου. Η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει από τους διδάσκοντες 15' πριν από την έναρξη της εξέτασης.
  • Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη αντιστοιχεί στη φυσική παρουσία κατά την εξέταση. Δεν θα ληφθούν υπόψη απαντήσεις στα test πολλαπλής επιλογής από σπουδαστές που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη.
  • Η τηλεδιάσκεψη που αναφέρεται παραπάνω, στοχεύει στην καταγραφή παρουσιών και μόνο. Δεν θα γίνει χρήση κάμερας ή άλλου μέσου επιτήρησης: οι σπουδαστές πρέπει να έχουν πάντα κλειστές κάμερες και μικρόφωνα.
  • Για κάθε τύπου ερώτηση ή επικοινωνία, θα χρησιμοποιηθεί το κανάλι chat της διάσκεψης στο Microsoft Teams και όχι τα mail των διδασκόντων.
  • Η τήρηση των κανόνων του αδιάβλητου της εξέτασης εναφίεται στην ακεραιότητα καθενός συμμετέχοντα.

Για όσους δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην online εξ' αποστάσεως εξέταση για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, (πχ μη ύπαρξη υπολογιστή ή σύνδεσης στο διαδίκτυο) δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στο Κέντρο Γεωπληροφορικής και χρήσης του εκεί εξοπλισμού, την ίδια ημέρα και ώρα της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση που είναι διαθέσιμη σε αυτό το σύνδεσμο. Η συμπλήρωση της δήλωσης μπορεί να γίνει μόνο με πιστοποίηση με το λογαριασμό χρήστη του ΕΜΠ, όπως σε όλες τις περιπτώσεις.

Αν δεν επαρκούν οι θέσεις του Κέντρου Γεωπληροφορικής, θα τηρηθεί η σειρά συμπλήρωσης της ανωτέρω φόρμας. Για τους επιπλέον σπουδαστές, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης με φυσική παρουσία στο Κέντρο Γεωπληροφορικής, με νέα θέματα online εξέτασης, αντίστοιχης δυσκολίας.

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή στην υπηρεσία Microsoft Teams, πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να σταλεί άμεσα μήνυμα SMS στον αριθμό 6944332281, με το εξής περιεχόμενο: ΑΜ, επώνυμο, όνομα, κωδ.σφάλματος. Για τον κωδικό σφάλματος χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

1: διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο

2: διακοπή της υπηρεσίας Teams -  δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εξέταση μέσα στο Teams

3: διακοπή της υπηρεσίας ερωτηματολογίου (forms) - δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η μετάβαση στην επόμενη ερώτηση

4: άλλο (πχ διακοπή ρεύματος)

Παράδειγμα: 06112345 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 4

Τα μηνύματα SMS θα γίνονται δεκτά μέχρι τη λήξη του κανονικού χρόνου εξέτασης, ήτοι μέχρι τις 15:00 της 27.8.2020.

Για τους σπουδαστές που θα αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα και θα έχουν στείλει μήνυμα, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης με φυσική παρουσία στο Κέντρο Γεωπληροφορικής, με νέα θέματα online εξέτασης, αντίστοιχης δυσκολίας.

Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020: θέμα εργασίας
5.8.2020

Εχει αναρτηθεί ως "Assignment" η εργασία για την επαναληπτική εξέταση στο κανάλι στο Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a659092681f3d40928295c94d0e86d620%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2520%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7%25202019-2020?groupId=fb531b1e-ce32-4ba6-bc4b-7548535c4488&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40 
 
Mπορείτε να κατεβάσετε την εργασία από αυτό το σύνδεσμο.
 
Στο χώρο "Files" του καναλιού είναι διαθέσιμες και οι οδηγίες. 
 
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ MYCOURSES. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί και να υποβάλετε την εργασία σας στο Teams. 
 

Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020
29.7.2020

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Εχει δημιουργηθεί μία ομάδα "Εισαγωγή στην Πληροφορική ΣΑΤΜ" στην οποία προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξέταση πρέπει να γίνετε μέλη με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (rsXXXXX@ntua.gr) και τον κωδικό ομάδας: jot1qdh

Οπως και στα άλλα μαθήματα που εξετάζονται στο MS Teams, η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού rsXXXXX@ntua.gr είναι υποχρεωτική.

Στην ομάδα αυτή στο περιβάλλον MS Teams θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση: ομάδες εξέτασης σε τμήματα, οδηγίες τελευταίας στιγμής, κλπ. Παρακαλείστε να το παρακολουθείτε!

Επίσης, ενδεχομένως θα υπάρξει ανακοίνωση μικρής εργασίας η οποία θα έχει προθεσμία παράδοσης 10 ημερών και θα είναι συμπληρωματική της online εξέτασης.

Αποτελέσματα κανονικής εξέτασης 2019-2020
27.2.2020

Τα αποτελέσματα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος (04.02.2020) έχουν προωθηθεί στη Γραμματεία της Σχολής

 

Κανονική εξέταση 04.02.2020
14.1.2020

Η κανονική εξέταση, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Όλοι οι σπουδαστές, από οποιοδήποτε έτος εγγραφής, θα εξεταστούν στο Διατμηματικό PCLAB (ΔΕΠΥ Α  και  ΔΕΠΥ Β) σε τρείς ομάδες ως εξής:

- Ωρα 12:00: Ομάδα 1 - Επώνυμα από  Α  μέχρι και  ΚΑΣ...

- Ωρα 14:30: Ομάδα 2 - Επώνυμα από  ΚΑΤ...  μέχρι και Ο

- Ωρα 17:00: Ομάδα 3 - Επώνυμα από  Π  μέχρι Ψ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τρείς ομάδες διαφέρουν από τα 2 τμήματα της εργαστηριακής εξάσκησης!

Παρακαλείστε να είστε στο εργαστήριο 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της εξέτασης και να προσέλθετε αυστηρά στην ομάδα που ανήκετε.

Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου, σημειώσεων κλπ.

 

Εβδομάδα παράτασης
8.1.2020

Κατά την εβδομάδα παράτασης (13-17 Ιανουαρίου 2020) το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική"  (υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου) θα διεξαχθεί ως εξής:

  Δευτέρα 13/01:
    11:45-13:30   Επανάληψη θεωρίας,  αμφ. Β1
    17:00-19:00   Εργαστήριο 1ου τμήματος (Τρίτης),   ΔΕΠΥ Α

    Τρίτη 14/01:
    15:00-17:00   Εργαστήριο 1ου τμήματος (Τρίτης),   ΔΕΠΥ Α
    17:00-19:00   Εργαστήριο 2ου τμήματος (Πέμπτης),  ΔΕΠΥ Α

   Πέμπτη 16/01:
    15:00-17:00   Εργαστήριο 2ου τμήματος (Πέμπτης),  ΔΕΠΥ Α

Παρασκευή 17/01:
    13:00-15:00   Εργαστήριο 1ου τμήματος (Τρίτης),   ΔΕΠΥ Α 

 

Εργαστηριακή εξάσκηση της Τρίτης 03/12/2019
28.11.2019

Μετά την απόφαση της Γ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου (26/11/2019), την Τρίτη 03/12/2019 θα γίνει αναπλήρωση του εργαστηρίου του τμήματος 2 μόνο (άσκηση με αξιολόγηση).

 

ΕΠΕΙΓΟΝ - Εργαστηριακή εξάσκηση της 14ης Νοεμβρίου 2019
13.11.2019

Μετά την σημερινή απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου για κλειστή Σχολή αύριο Πέμπτη 14/11, η αυριανή εργαστηριακή εξάσκηση αναβάλλεται. Την επόμενη εβδομάδα, προγραμματίζεται εργαστηριακή άσκηση με αξιολόγηση (τεστ) που θα γίνει κανονικά την Τρίτη 19/11 (Τμήμα 1) και τη Πέμπτη 21/11 (Τμήμα 2).


Αναπλήρωση Μαθήματος στις 12/11/2019
12.11.2019

Δεν θα γίνει σήμερα η αναπλήρωση του μαθήματος στις 12/11/2019.

 

Eργαστηριακή εξάσκηση 07.11.2019
7.11.2019

Η εργαστηριακή εξάσκηση της Πέμπτης 7 Νοεμβ. θα γίνει κανονικά, με το Τμήμα 2.

 

Δίσεκτο έτος
4.11.2019

Έχει αναρτηθεί η εκφώνση άκσησης για το δίσεκτο έτος. Η άσκηση έχει ημερομηνία υποβολής την 22/11/2019 με δικαίωμα εκπρόθεσμης υποβολής. Η άσκηση μετράει ως μπόνους στην βαθμολογία. Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική για τον βαθμό. 

Αναπλήρωση Μαθήματος
2.11.2019

1)Την Τρίτη 5/11/2019 και ώρα 17:00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος εισαγωγή στην πληροφορική στην αίθουσα Α4.  

Εργαστηριακή εξάσκηση από 29/10 ως 6/11/2019
25.10.2019

Μετά από την απόφαση της Γ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου (22/10/2019), η εργαστηριακή εξάσκηση θα γίνει ως εξής:

Τρίτη 29/10 εργαστήριο τμήματος 1 (κανονικά, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα)

Τρίτη 05/11 εργαστήριο τμηματος 2 (αναπλήρωση)

 Η διάλεξη της Δευτέρας 04/11 στο αμφιθέατρο θα γίνει κανονικά, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα.

 

Αναβολή εργαστηριακής εξάσκησης - Τμήμα 2
16.10.2019

Η εργαστηριακή εξάσκηση για το Τμήμα 2 την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου ΔΕΝ θα γίνει λόγω της κατάληψης της Σχολής.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ - Αναβολή εργαστηριακής εξάσκησης - Τμήμα 1
11.10.2019

Η εργαστηριακή εξάσκηση για το Τμήμα 1 την Τρίτη 15 Οκτωβρίου ΔΕΝ θα γίνει λόγω της συνέλευσης του ΦΣ.

 

Έναρξη μαθημάτων & εργαστηρίων ακαδ. έτους 2019-2020
26.9.2019

Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (11:45, αμφιθέατρο Β1).  Η εργαστηριακή εξάσκηση θα αρχίσει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου (Τμήμα 1) και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (Τμήμα 2) σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής (ΔΕΠΥ Α, ώρα 15:00).

 

Ανάρτηση παραδειγμάτων - ασκησεων
25.9.2019

Στη θέση "Έγγραφα - Εργαστήριο 2019-20" αναρτώνται προτάσεις λύσεων  των παραδειγμάτων και των ασκήσεων του Εργαστηρίου.

 

Περιβάλλον προγραμματισμού για C++
28.10.2018

Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Dec C++ , που υπήρχε στη θέση "Έγγραφα - Εργαλεία προγραμματισμού" εμφανίζει μικρές ασυμβατότητες με κάποιες εκδόσεις Windows. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση στην ιστοσελίδα

http://orwelldevcpp.blogspot.com/

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε το περιβάλλον  Geany  στην ιστοσελίδα

https://www.geany.org/

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.