Είσοδος

Συντακτική Διερεύνηση της Μορφής του Αστικού Χώρου

Εργασίες

 

 
ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - 19: Παραδοση ψηφιακών υποβάθρων πολεων
Ημερομηνία παράδοσης:  5.2.2019

 
Θέμα Εξαμήνου: Πεζοί και πόλη
Ημερομηνία παράδοσης:  4.3.2019

Περιοχη μελέτης:

 • Δεκατρείς (13) Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες


Στάδια εκπόνησης:

 • Ανάθεση πόλεων
 • Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών υποπεριοχής
  • Καταγραφή θέσεων και ποιότητας διαβάσεων, φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών) με τοπολογία τόξου
  • Τμηματική καταγραφή (κατ΄εκτίμηση) για όλες τις πλευρές των οικοδομικών τετραγώνων της υποπεριοχής: 
   • ποιοτητας 
   • πλάτους πεζοδρομίων 
 • Δημιουργία ενιαίου αρχείου δικτύου κίνησης πεζών 
 • Συντακτική ανάλυση δικτύου κίνησης πεζών 
 • Τεκμηριωμένη πρόταση δημιουργίας / κατάργησης δέκα (10) διαβάσεων και υπολογισμός ποσοστού βελτιστοποίησης δεικτών


Παραδοτέα:

 • Ψηφιακά υπόβαθρα και αρχεία
 • Περιορισμένης έκτασης (2000 - 3000 λέξεων) τεχνική έκθεση (περιοχή μελέτης, δεδομένα, επεξεργασίες, αναλύσεις, προτάσεις, συζήτηση - συμπεράσματα)

 


 
Άσκηση 3η : ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Ο.Τ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ημερομηνία παράδοσης:  20.3.2019

Να διερευνηθεί το συντακτικό και λειτουργικό πρότυπο στο Ο.Τ Στουρνάρη/Πατησίων εφαρμόζοντας στην ανάλυση τα κατάλληλα συντακτικά μέτρα (ενσωμάτωση, επιλογή) και τις  κατάλληλες ακτίνες (πεζοί, οχήματα).

 

Ενέργειες:

1.        1. Μεταφορά των δεδομένων GPS  στο QGIS σε νέο θεματικό επίπεδο

2.        2. Εισαγωγή του αξονικού χάρτη της περιοχής μελέτης και συντακτική ανάλυση διανυσματικού χάρτη (segment map)

3.        3. Δημιουργία νέου θεματικού επιπέδου για τη περιγραφή του δομημένου χώρου

4.       4.  Διερεύνηση της  συγκέντρωσης των περιγραφικών δεδομένων με τη μέθοδο «λεκάνης απορροής» (Catchment areas, catchment network)

5.        Εισαγωγή «εισόδων» για τη καταμέτρηση πεζών

 Εκφώνηση

 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.