Είσοδος

Οικονομική Γεωγραφία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Οικονομική Γεωγραφία είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα του 7ου εξαμήνου της Σ.Α.Τ.Μ. Έχει σαν στόχο την κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης των χωρικών δομών (πόλεις, περιφέρειες κ.λπ.) μέσα από τις επιλογές του τόπου εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων και τις επιλογές ατόμων και φορέων σε ζητήματα καθημερινών αποφάσεων.

Το μάθημα της Οικονομικής Γεωγραφίας αποτελείται από δύο μέρη:

1. Το θεωρητικό μέρος στο οποίο μέσα από μία σειρά διαλέξεων παρέχεται η θεωρητική γνωστική υποδομή στο αντικείμενο της Οικονομικής Γεωγραφίας. Πιό συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ι. Εισαγωγικές Έννοιες: Η γεωγραφική προσέγγιση, Βασικές αρχές οικονομίας, Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία. ΙΙ. Απλουστευμένα Μοντέλα Ανάλυσης Χώρου: Θεωρία Κεντρικών Τόπων Christaller/Loesch, Μοντέλα ιεράρχησης δικτύου αστικών κέντρων. ΙΙΙ. Θεωρίες Ανάλυσης Χώρου: Χωρική διαφοροποίηση συντελεστών παραγωγής, Κόστος μεταφοράς, Κόστος παραγωγής, Ζήτηση, Οικονομίες κλίμακας, Θεωρία λήψης αποφάσεων στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, Θεωρία συμπεριφοράς. ΙV. Ανάλυση Εξέλιξης Χωρικών Δομών: Οικονομική ανάπτυξη στο χώρο και το χρόνο, Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης, Νέες τεχνολογίες στο χώρο και περιφερειακή ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα. 

 

I.

2. Το εφαρμοσμένο μέρος (άσκηση), το οποίο αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών σε μεθόδους και εργαλεία που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια της Οικονομικής Γεωγραφίας και της Θεωρίας Αποφάσεων γενικότερα.

Οι ασκήσεις του μαθήματος εντάσσονται σε δύο ενότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη μέθοδο που χρησιμοποιούν και το είδος του προβλήματος που εξετάζουν.

  • Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε μεθόδους οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ιεράρχισης επιλογών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (πολυκριτηριακή ανάλυση), ενώ
  • Η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει στις μελέτες σκοπιμότητας σαν εργαλείων στήριξης επενδυτικών αποφάσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.


Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται με βάση:

  • το βαθμό που λαμβάνεται από τη γραπτή εξέταση των σπουδαστών στο θεωρητικό μέρος (τελική γραπτή εξέταση - 60%), και
  • το βαθμό που λαμβάνεται από την αξιολόγηση των ασκήσεων που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ( ασκήσεις μαθήματος - 40%).

Σημείωση:

Ο βαθμός των ασκήσεων:

  • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του μαθήματος υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
  • στην αντίθετη περίπτωση , διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Διδάσκοντες

Αναστασία Στρατηγέα - Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.  

Tηλ. 210 7722672      E-mail: stratige@central.ntua.gr

 

Συνεργάτες

Λέκα Ακριβή - Μέλος ΕΔΙΠ - E-mail: akrivileka@gmail.com

Παναγιωτοπούλου Μαρία - Υπ. Διδ. Ε.Μ.Π. - E-mail: mapanagiot@yahoo.gr

Σωμαράκης Γεώργιος - Υπ. Διδ. Ε.Μ.Π. - E-mail: gesomara@gmail.comΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.