Είσοδος

Επιχειρισιακή Έρευνα ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ (2ο εξάμηνο) Κατεύθυνση: Στατιστική

Σκοπός: Εισάγονται οι βασικές τεχνικές και οι αλγόριθμοι για το δυναμικό προγραμματισμό, τον έλεγχο αποθεμάτων τη θεωρία ουρών αναμονής και τη Διαχείριση Έργου. Εξετάζονται τόσο αιτιοκρατικά όσο και στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων.

OPERATIONAL RESEARCH II (Spring semester) Direction: Statistics

Objectives:  This subject introduces the basic techniques and algorithms for dynamic programming, inventory control, queuing theory and Project Management. Deterministic and Probabilistic Economic Order Quantity models are examined.

Βιβλιογραφία

-Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Κολέτσος Ιωάννης και Στογιάννης Δημήτρης.

-Operations Research, An Introduction, Hamdy A. Taha.

-Introduction to Operations Research, Hilier F.S. and Lieberman G.J.

-Operations Research, Applications and Algorithms, Winston W.L.

-Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση, Υψηλάντης Π. 

Mέθοδοι αξιολόγησης

1) Οι φοιτητές ετοιμάζουν και αποστέλλουν στον διδάσκοντα 4 βιογραφικά τους (Βαθμολογία 0.5 του βαθμού) και συγκεκριμένα:

α) ένα σύντομο Ελληνικό (το πολύ 1 σελίδα) με όνομα αρχείου CV_epwnymo_onoma_ORpostgraduate_2018_GRshort.docx

β) ένα εκτενές Ελληνικό με όνομα αρχείου CV_epwnymo_onoma_ORpostgraduate_2018_GRlong.docx

γ) ένα σύντομο Αγγλικό (το πολύ 1 σελίδα) με όνομα αρχείου CV_epwnymo_onoma_ORpostgraduate_2018_ENGshort.docx

δ) ένα εκτενές Αγγλικό με όνομα αρχείουCV_epwnymo_onoma_ORpostgraduate_2018_ENGlong.docx

Στην πάνω δεξιά γωνία των α) και β) να υπάρχει ψηφιακή φωτογραφία του φοιτητή, ώστε ο διδάσκων να γνωρίσει από την αρχή του εξαμήνου τον φοιτητή και να τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα. Άλλωστε επιθυμία του διδάσκοντα είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί συνάδελφοί του, να του απευθύνονται (φυσικά με τον προσήκοντα σεβασμό) στον ενικό. 

2) Εβδομαδιαίο Homework (13 εβδομάδες) Βαθμολογία 1 βαθμός. Περιλαμβάνονται γραπτές ασκήσεις και εφαρμογές στον υπολογιστή.

3) Ομαδικό Project διάρκειας 15 ημερών. Η ομάδα των φοιτητών είναι διμελής ή τριμελής και αποφασίζεται με επιλογή από τον διδάσκοντα κατόπιν συνέντευξης των φοιτητών. Συντονιστής της ομάδος αναλαμβάνει ένας από τους φοιτητές, που επιλέγεται από τους ίδιους. Το θέμα κάθε ομάδας είναι διαφορετικό και το ετοιμάζει ο διδάσκων. Στην εκπνοή των 15 ημερών (12η μεσημβρινή της 15ης ημέρας) παραδίδεται από τους φοιτητές (στη γραμματεία του τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, ή ελλείψει γραμματείας στο γραμματοκιβώτιο του διδάσκοντα) report με τη λύση του προβλήματος, αναλυτικό documentation της λύσης και τυχόν αναγκαία παραδείγματα, επεκτάσεις κλπ. Η αρτιότητα της λύσης βαθμολογείται με 1 βαθμό. Επιτρέπονται ακόμα και διαφωνίες εντός της ομάδος και κατάθεση περισσοτέρων του ενός report χωρίς βαθμολογική επιβάρυνση, αρκεί κάθε διαφοροποίηση να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Κάθε ημέρα καθυστέρησης στην παράδοση επισύρει μείωση της βαθμολογίας κατά 0,2 του βαθμού.

4) Η πληρότητα και η ποιότητα του report της ομαδικής εργασίας βαθμολογείται με επιπλέον 0.5 του βαθμού. Απαραίτητο θεωρείται το εξώφυλλο με τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος και του Παν/μιακού Ιδρύματος, το Θέμα, τα ονόματα των φοιτητών, την ημερομηνία και ότι επιπλέον αυτοί κρίνουν. Ακόμα απαραίτητες θεωρούνται οι αναφορές των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν και η Βιβλιογραφία. Είναι επιτρεπτή η παράθεση φωτογραφιών, διαγραμμάτων και σχημάτων, που όμως να έχουν απόλυτη σχέση με την εργασία. Τυχόν προγράμματα ή κώδικες ή στατιστικοί πίνακες τίθενται σε Appendix. Θετικά συνυπολογίζεται οποιαδήποτε επέκταση του προβλήματος, η προέκταση της λύσης σε άλλα πεδία ή αναφορά σε μελλοντικά ή σε ανοικτά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα εκτιμάται η πρωτοβουλία και η ανοικτή σκέψη. 

5) Δίνεται από κάθε ομάδα 15 λεπτη διάλεξη πάνω στο Project με χρήση power-point ή άλλου προγράμματος. Η διάλεξη ακολουθείται από 5 λεπτο ερωτήσεων. Χρέη συντονιστή της ομάδας κατά τη διάλεξη εκτελεί ο συντονιστής του Project. Οι φοιτητές που έδωσαν την διάλεξη βαθμολογούνται για την κατανόηση του αντικειμένου, την αποδεδειγμένη συμμετοχή τους στην επίλυσή του, στην ευχέρεια και τη σκηνική τους παρουσία, στην ετοιμότητά τους κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων και τον καταμερισμό του χρόνου των 15 λεπτών μεταξύ των ομιλητών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουν σειριακά ο ένας μετά τον άλλο για 5 λεπτά ο καθένας. Οι ακροατές φοιτητές βαθμολογούνται για τις μεστές και εύστοχες ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές. Βαθμολογία 1 βαθμός. 

6)  Brainstorming event, 2ωρης διάρκειας. Ο διδάσκων παρουσιάζει για 10 λεπτά ένα πρωτότυπο πρόβλημα που άπτεται της διδαχθείσας ύλης αλλά δεν έχει διδαχτεί αυτούσιο στο μάθημα. Επιλέγεται από τον διδάσκοντα ένας εκ των εθελοντών φοιτητών για να είναι ο διευθύνων τη συζήτηση. Ενημερώνονται οι φοιτητές από τον διδάσκοντα για τη διαδικασία της συζήτησης (finger rules κλπ). Οι φοιτητές καλούνται μέσα από τη διαδικασία του brainstorming εντος 2 ωρών να επιλύσουν το τεθέν πρόβλημα. Βαθμολογία 1 βαθμός που αντιπροσωπεύει στη συμβολή του κάθε φοιτητή στην επίτευξη της λύσης. Ο φοιτητής που διευθύνει τη συζήτηση έχει αυξημένα καθήκοντα να συντονίζει αποτελεσματικά, να δίνει το λόγο σε όλους, να ενθαρρύνει εκείνους που είναι αποστασιοποιημένοι και να κατευθύνει τη συζήτηση προς τη τελική επίτευξη του στόχου. Μετά τη παρέλευση της 1ης ώρας ο διευθύνων τη συζήτηση αντικαθίσταται από κάποιον άλλον φοιτητή (αν υπάρχει κάποιος εθελοντής). Ο 2ος διευθύνων έχει το επιπλέον καθήκον 5 λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίας να ανακεφαλαιώσει τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν.

7) Γραπτή εξέταση. Βαθμολογία 5 βαθμοί. 


Διδάσκοντες

Κολέτσος Ιωάννης

Αναπληρωτής καθ. ΕΜΠ.

Γραφείο: 204, Κτίριο Ε, 2ος όροφος, τηλ. 210-772-1642.

τηλ. οικίας 210-8032527 (Τρίτη και Πέμπτη 11:30-12:30 το βράδυ).

e-mail: 1) jcoletsos@gmail.com

2) coletsos@math.ntua.gr

3) coletsos@central.ntua.gr 

site: 1) www.coletsos.gr/

2) www.math.ntua.gr/~coletsos

 

SYLLABUS ΑΓΓΛΙΚΟ

I. Dynamic Programming.

1.     Dynamic programming models.

2.     Characteristics of dynamic programming.

3.     Principle of optimality.

II. Inventory Control.

1.     Deterministic EOQ model.

2.     Probabilistic EOQ model.

3.     Single-Period models.

4.     Multiperiod model.

III. Queuing Theory.

1.     Poisson processes, Exponential models.

2.     Markovian queuing networks.

 

IV. Project Management

1. Bar Gantt Charts

2. S-Curves

3. Critical Path Method (CPM)

4. Metra Potential Method (MPM)

5. Program Evaluation and Review Technique (PERT)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.