Είσοδος

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ και Εργαστήριο (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θεωρητικό Μέρος

Το μάθημα "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ και Εργαστήριο (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση)" χωρίζεται, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, σε δύο επιστημονικές περιοχές. 

Η πρώτη αφορά στα Μη Μεταλλικά Υλικά: Πολυμερή, Κεραμικά και Γυαλιά, Σύνθετα Υλικά και Ξύλο. Για κάθε μια από τις ανωτέρω οικογένειες μη μεταλλικών υλικών εξετάζονται τα παρακάτω: ταξινόμηση, δομή, ιδιότητες (φυσικές και μηχανικές), είδη αποσύνθεσης, τεχνικές μορφοποίησης και εφαρμογές.

Η δεύτερη αφορά στη Διάβρωση των Μεταλλικών Υλικών. Περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της Ηλεκτροχημείας (ορισμούς, γενικά στοιχεία περί διάβρωσης, δυναμικά ισορροπίας, κινητική της διάβρωσης, παθητικοποίηση), την κατανόηση των συνηθέστερων μορφών της διάβρωσης, καθώς και τους τρόπους προστασίας για την αντιμετώπισή της. Επίσης, περιλαμβάνει ένα κομμάτι αφιερωμένο στη διάβρωση ναυπηγικών και μηχανολογικών κατασκευών. 

 

Εργαστηριακό Μέρος

Το μάθημα περιλαμβάνει μία (1) εργαστηριακή άσκηση, που αφορά στη Διάβρωση των Μεταλλικών Υλικών. Ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης είναι: «Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης βασικών ναυπηγικών μετάλλων και κραμάτων (1α) - Γαλβανική διάβρωση και καθοδική προστασία (1β)». 

 

Βιβλιογραφία

Στους φοιτητές δίδονται τα παρακάτω συγγράμματα:

  • «Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά», Δ.Ι. Παντελής, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008
  • «Διάβρωση και Προστασία Ναυπηγικών Κατασκευών», Δ.Ι. Παντελής και Θ. Τσιούρβα, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2012

Επίσης, ενδεικτικά προτείνεται και η παρακάτω βιβλιογραφία:

  1. Michael F. Ashby and David R. H. Jones, "Engineering Materials 2: an introduction to microstructures, processing and design", publ. by Butterworth-Heinemann (Amsterdam), 2006
  2. William F. Smith, "Principles of materials science and engineering", publ. by McGraw-Hill (New York), 1996
  3. Mars G. Fontana, "Corrosion Engineering", publ. by McGraw-Hill (New York), 1987
  4. Denny A. Jones, "Principles and prevention of corrosion", publ. by Prentice-Hall (Upper Saddle River, NJ), 1996
  5. Franz F.P. Kollmann, Edward W. Kuenzi and Alfred J. Stamm, "Principles of wood science and technology", publ. by Springer-Verlag (Berlin), 1975
  6.  

Διδάσκοντες

Καθηγητής Δ. Ι. Παντελής

 

Σχόλια

Το μάθημα περιλαμβάνει 4 ώρες/εβδομάδα Θεωρία και συνολικά 2 ώρες Εργαστηριακής Άσκησης για κάθε φοιτητή.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.