Είσοδος

Εισαγωγή στις Κατεργασίες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γίνεται μια πρώτη γενική εισαγωγή στις κατεργασίες των υλικών και στην οργάνωση τους για την παραγωγή προϊόντων.
Το κύριο τμήμα του μαθήματος επικεντρώνεται στις συγκολλήσεις και τις χυτεύσεις.
Το τελευταίο τμήμα του μαθήματος ασχολείται με την κονιομεταλλουργία και τις επιφανειακές κατεργασίες. 
Γίνονται δύο υποχρεωτικά εργαστήρια και δίνονται προαιρετικές εργασίες προς εκπόνηση. 

Ύλη

Τύποι κατεργασιών (‘αρχέγονες’, διαμόρφωσης υλικού, αποβολής υλικού, επιφανειακές, σύνδεσης).
Οργάνωση σε συστήματα κατεργασιών κατά την ποσότητα και ποικιλία προϊόντος.
 
Συγκόλληση υλικών :
Φαινόμενα κατά τη συγκόλληση υλικών.
Συγκολλησιμότητα.
Μεταλλουργία των συγκολλήσεων.
Τεχνολογία συγκολλήσεων (μέθοδοι και εξοπλισμός).
Ελαττώματα συγκολλητών τεμαχίων.
Καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων.
 
Χύτευση υλικών:
Φαινόμενα κατά τη στερεοποίηση – κρυστάλλωση του υλικού.
Χυτευσιμότητα.
Μέθοδοι χύτευσης αναλώσιμου και μόνιμου καλουπιού.
Σχεδιασμός συστημάτων τροφοδοσίας χυτών.
Ελαττώματα χυτών.
Εξοπλισμός χύτευσης.
Χυτόπρεσσες.
Εργαλεία χύτευσης.
Ταχεία κατασκευή εργαλείων.
 
Κονιομεταλλουργία:
Στατική συμπίεση,
Πυροσυσσωμάτωση,
Εργαλεία.
 
Διάχυση σε στερεά κατάσταση και εφαρμογές στις επιφανειακές κατεργασίες τροποποίησης.
 
Επικαλύψεις:
μέθοδοι,
ιδιότητες,
χαρακτηρισμός.

Εργαστήριο

1. Χύτευση μετάλλων

2. Συγκολλήσεις μετάλλων 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Εργαστήρια: 10% (το καθένα) για συμμετοχή και παράδοση τεχνικής έκθεσης

Προαιρετικές υπολογιστικές εργασίες: βαρύτητα 5-10%

Διδάσκοντες

Γ.-Χ. Βοσνιάκος, Καθηγητής
Υπεύθυνος μαθήματος
email: vosniak@central.ntua.gr />Γραφείο Ε213

Π. Κωστάζος, Δρ Μηχ.Μηχ, ΕΕΔΙΠ
Υπεύθυνος Εργαστηρίου χύτευσης
email:
swing@central.ntua.gr />Γραφείο: Ξ106

Γ. Παπαζέτης, Μηχ. Παραγωγής, Υποψήφιος Διδάκτορας
Υπεύθυνος Άσκησης συγκολλήσεων (υπολογιστικού μέρους)
email:
gpapazetis@central.ntua.gr />Γραφείο: Ξ105

Βιβλιογραφία

Δίνονται Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Καθηγ. Σ. Σκολιανού (ΑΠΘ).

Επίσης, δίνονται μέσω διδικτύου σημιεώσεις ανά ενότητα του διδάσκοντος, όπως και οι διαφάνειες των διαλέξεων.

Τέλος, παρατίθεται βιβλιογραφία προσβάσιμη στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ ως εξής: 

Γενική βιβλιογραφία

S. Kalpakjian : Manufacturing processes for engineering materials, 1997, 670.42 KAL

L. Alting : Manufacturing engineering processes / 1994, 670.42 ALT.

Βιβλιογραφία χύτευσης

J Campbell, Castings : the new metallurgy of cast metals, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003, 671.2 CAM.

D.M. Stefanescu,  Science and engineering of casting solidification, Kluwer Academic/Plenum, 2002, 671.2 STE

H.T. Bidwell, Investment casting handbook, Investment Casting Institute, 1997, 671.25 INV

AFS and Research Institute Cast Metals, Basic principles of gating, Addison-Wesley Publishing Company , 1967, 671.2 AME.

W.G. Walkington, Die casting defects : causes and solutions, NADCA, 1997, 671.253 WAL

D.R. Poirier and E.J. Poirier, Heat transfer fundamentals for metal casting, MMMS, 1994, 671.2 POI.

AFS, Analysis of casting defects, AFS, 1966, 671.25 AME.

C. W. Ammen, The Complete handbook of sand casting, TAB Books , 1979, 671.25 AMM.

Εngineering Foundation and NBS, The Metallurgical Society of AIME, Modeling of casting and welding processes II, 1984, 671.2 MOD.

R. Wlodawer, Directional solidification of steel castings, Pergamon Press , 1966, 672.2 WLO.

ASM, Metal casting : sand moulds [videorecording], ASM International , 1996, Video, 671.2 MET.

ASM, Metal casting: die casting [videorecording], ASM International , 1997, Video, 671.2 MET.

Βιβλιογραφία συγκολλήσεων

H.B. Cary, S.C. Helzer, Modern welding technology, Prentice Hall 2005  671.52 CAR

B. Raj, V. Shankar, A. K. Bhaduri, Welding technology for engineers, Alpha Science International, 2006,  671.52 WEL

J.A. Goldak, M. Akhlaghi , Computational welding mechanics, Springer 2005,  671.52 GOL

S. Kou, Welding metallurgy,  Wiley-Interscience , 003, 671.52 KOU

J.C. Lippold,  D.J. Kotecki ,  Welding metallurgy and weldability of stainless steels , John Wiley & Sons , 2005,  620.17 LIP

A.D. Althouse, Modern welding,  Goodheart-Willcox Comapny, Inc. , 2004, 671.52 MOD

N. R. Mandal, Aluminum welding, Woodhead 2002    669.722 MAN

J.D. Mouser, Welding codes, standards and specifications , McGraw-Hill , 1998, 671.520218 MOU

L. Karlsson, Modeling in welding, hot powder forming, and casting, ASM International , 1997, 671.52 MOD

D. Pritchard, Soldering, brazing & welding : a manual of techniques, The Crowood Press 1996,  671.5 PRI

D. Radaj,  Heat effects of welding : temperature field, residual stress, distortion, Springer-Verlag 1992, 671.52 RAD.

R. L. Agarwal, T. Manghnani,  Welding engineering,  Delhi Khanna Publishers, 1994, 671.52 AGG.

H.B. Cary, Arc welding automation, Marcel Dekker 1995, 671.5212 CAR

P. Houldcroft, Which process? : an introduction to welding and related processes and a guide to their selection, TWI 1990, 671.52 HOU

ASM Metals handbook - vol.6: Welding and brazing, ASM, 1974.
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.