Είσοδος

Πολιτική Οικονομία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει στις βασικές αρχές και αντιλήψεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις έννοιες της μακροοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης. Έχει ως σκοπό να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοούν το περιεχόμενο των οικονομικών όρων, να ερμηνεύουν τις οικονομικές σχέσεις καθώς και τη  λειτουργία της οικονομίας στο σύνολό της, εντοπίζοντας τις εσωτερικές και διεθνείς διαδικασίες από τις οποίες καθορίζονται οι οικονομικές εξελίξεις. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα στατιστικά μεγέθη της οικονομίας, αλλά και να αναζητούν τους μηχανισμούς και τις αλληλεξαρτήσεις που βρίσκονται πίσω από την άμεσα ορατή οικονομική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να μπορούν να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα εκάστοτε θεσπιζόμενα μέτρα και κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής.

Ύλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Εισροές και εκροές της (καπιταλιστικής) διαδικασίας παραγωγής

2. Ροές και αποθέματα    

3. Αρχικό και τελικό απόθεμα μέσων παραγωγής, ενδιάμεσες εισροές

4. Ακαθάριστο και Καθαρό Προϊόν, Ενδιάμεσες Εκροές

      και Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 

5. Η διανομή του Καθαρού Προϊόντος και η απόσβεση  

6. Ονομαστικός και πραγματικός μισθός, ακαθάριστη επένδυση:

    Η αναπαραγωγή της διαδικασίας παραγωγής   

 

ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Το επιστημονικό αντικείμενο ως θεωρητική έννοια    

2. Η Κλασική Πολιτική Οικονομία.  

3. Οι νεώτερες Σχολές Οικονομικής Θεωρίας:

    Διαμόρφωση νέων θεωρητικών αντικειμένων και συστημάτων εννοιών  

 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ

1. Μία εισαγωγή ιστορικού χαρακτήρα.

2. Ο Κέινς και η ενεργός ζήτηση

3.  Η συνολική ζήτηση

4. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας 

5. Ο πολλαπλασιαστής

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Κλειστή οικονομία χωρίς κράτος

2. Κλειστή οικονομία με δημόσιο τομέα.

3. Ανοικτή οικονομία με δημόσιο τομέα

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Η καταναλωτική δαπάνη

2. Η επενδυτική δαπάνη.

3. Το επιτόκιο και η αγορά χρήματος.

 

ΤΟ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  IS - LM

1. Εισαγωγικά

2. Η Καμπύλη IS

3. Η Καμπύλη LM

4. Το Διάγραμμα IS - LM

5. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική.

6. Επέκταση του Υποδείγματος.

 

Η «ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

1. Θεωρία της αξίας

2. Χρήμα και κεφάλαιο

3. Συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο και γενικό ποσοστό κέρδους

Βιβλιογραφία

Γιάννης Μηλιός, Γιώργος Οικονομάκης, Σπύρος Λαπατσιώρας, 2000. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.