Είσοδος

Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

·        Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ) Μάθημα του 9ου Εξαμήνου σπουδών / Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού

·        Κωδικός Μαθήματος: 1270

·        Ωρες διδασκαλίας (ανά εβδομάδα):  4

·        Μονάδες ECTS: 5

 

Διδάσκοντες

Διδάσκων και υπεύθυνος του μαθήματος:

Μιχαήλ Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Γραφείο: Κτίριο Γεωτεχνικής, Νέα κτίρια Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ : 210 772 3412    email:  kavvadas@central.ntua.gr

 

Διδασκαλία Επικουρικού Έργου:

Δρ. Ανδρέας Αντωνίου, ΕΔΙΠ

Γραφείο: Κτίριο Γεωτεχνικής, Νέα κτίρια Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ : 210 772 3421    emailandreasan19@yahoo.com

Ώρες διαθεσιμότητας: κάθε Πέμπτη 12.30 - 14.00

 

Δρ. Χάρης Σαρόγλου, ΕΔΙΠ

Γραφείο: Κτίριο Γεωτεχνικής, Νέα κτίρια Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ : 210 772 2440    email:  saroglou@central.ntua.gr

  Ώρες διαθεσιμότητας: κάθε Πέμπτη 12.30 - 14.00

.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

·        Εξοικείωση των φοιτητών με την αντιμετώπιση ενός ολοκληρωμένου θέματος Γεωτεχνικού Σχεδιασμού, σε όλες τις φάσεις του, όπως η γεωλογική αναγνώριση, γεωλογική μελέτη, γεωτεχνικές έρευνες, γεωτεχνική αξιολόγηση, γεωτεχνική μελέτη, κοστολόγηση των εργασιών, υλοποίηση του έργου (κατασκευή) και αντιμετώπιση τεχνικών δυσχερειών (αλλαγές της μελέτης κατά την κατασκευή), παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου κατά, και μετά, την κατασκευή (με ενόργανες μετρήσεις), αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση πλημμελούς συμπεριφοράς του έργου – συντήρηση και επισκευές, τρόποι απόφασης για την τελική αποδόμηση (decommissioning) του έργου και αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την αποδόμηση.

·       Εξοικείωση των φοιτητών με την αναζήτηση πηγών για τα ανωτέρω θέματα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουσες μελέτες συναφών έργων, κλπ. Περιλαμβάνεται και η εξοικείωση με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η εκμάθηση τεχνικών όρων σε άλλες γλώσσες κλπ.

·       Εξοικείωση των φοιτητών στην ανάγνωση τεχνικών σχεδίων και γεωτεχνικών μελετών και τη σύνταξη γεωτεχνικών εκθέσεων, τεχνικών σχεδίων (AutoCAD), γεωτεχνικών υπολογισμών, κλπ.

·       Εξοικείωση των φοιτητών στην παρουσίαση ενός γεωτεχνικού θέματος σε ακροατήριο και την απάντηση τεχνικών ερωτήσεων.

·       Εξοικείωση  των φοιτητών στην ομαδική δουλειά, μέσω συνεργασίας των μελών της ομάδας (αλλά και των άλλων ομάδων), διαχωρισμός της εργασίας και επιμέρους αντικείμενα, αυτό-έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μελών της ομάδας, κλπ.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

·       Οι φοιτητές αναλαμβάνουν (καθ΄ ομάδες των 2-4 ατόμων) την διερεύνηση ενός γεωτεχνικού θέματος (βλέπε παρακάτω λίστα πιθανών θεμάτων).

·       Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές αλληλεπιδρούν με τον διδάσκοντα και τους επίκουρους για την οριοθέτηση του θέματος, παροχή συμβουλών για τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων, κατεύθυνση στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, κλπ. Η αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες θα γίνεται μέσω ανταλλαγής email αλλά και προσωπικής επαφής με επισκέψεις των φοιτητών (καθ’ ομάδες) στο γραφείο των διδασκόντων, σε ώρες που θα καθορισθούν μετά από επικοινωνία των φοιτητών με τους διδάσκοντες.

·       Οι φοιτητές μπορούν να κατευθύνουν την διερεύνηση του θέματος στα ενδιαφέροντά τους, δηλαδή να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε κάποιους τομείς του θέματος (π.χ. τους τρόπους εκτέλεσης και αξιολόγησης της γεωτεχνικής έρευνας)

·       Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες για τα διάφορα θέματα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουσες μελέτες συναφών έργων, κλπ. Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών στις μεθόδους έρευνας και εκμάθησης μέσω βιβλιογραφικών πηγών, αλλά και αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών της ίδιας ομάδας (αλλά και των άλλων ομάδων), παρά η εφαρμογή λεπτομερών οδηγιών από τους διδάσκοντες. Για το λόγο αυτό, οι διδάσκοντες δεν θα δίνουν αναλυτικές περιγραφές των αντικειμένων προς διερεύνηση αλλά γενικές οδηγίες, ώστε να ενισχύεται η αυτενέργεια των φοιτητών και η ομαδική δουλειά.

·       Στο τέλος του εξαμήνου, η κάθε ομάδα θα παραδώσει εκτενή Έκθεση των πεπραγμένων στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος που εφαρμόσθηκε, οι πηγές που διερευνήθηκαν, τα αποτελέσματα της έρευνας (τεχνικές εκθέσεις ανά αντικείμενο με σχέδια, υπολογισμούς, κλπ).

·       Τα αποτελέσματα της ομάδας θα παρουσιασθούν προφορικά στους διδάσκοντες αλλά και τα μέλη των άλλων ομάδων φοιτητών με χρήση αρχείου Powerpoint και θα εξετασθούν με ερωτήσεις από τους διδάσκοντες (και τα άλλα μέρη των ομάδων).

 

ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

1.     Μελέτη θεμελίωσης οδικής γέφυρας.

Οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες για τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες που απαιτούνται (σε φάση προμελέτης και οριστικής μελέτης) προκειμένου να θεμελιωθεί μία γέφυρα.

Αναζητούν στο διαδίκτυο (στον ιστότοπο του Υπουργείου ή και αλλού) ή/και σε γραφεία μελετών (αν αυτό είναι δυνατό), το πλήθος και τη σειρά μελετών που είναι απαραίτητες. Για κάθε μελέτη και έρευνα θα πρέπει να υπάρχει μία σύντομη περιγραφή και να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της. Ακολούθως θα γίνει προϋπολογισμός της κατασκευής με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια του Υπουργείου.

Τέλος θα δοθούν στοιχεία από ερευνητικές γεωτρήσεις σε παρόμοιο έργο, προκειμένου να κάνουν τους απαιτούμενους υπολογισμούς φέρουσας ικανότητας (τόσο με επιφανειακή όσο και με βαθιά θεμελίωση) και καθιζήσεων.

 

2.     Μελέτη θεμελίωσης χωμάτινου φράγματος.

Οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες για τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες που απαιτούνται (σε φάση προμελέτης και οριστικής μελέτης) προκειμένου να κατασκευασθεί ένα χωμάτινο φράγμα.

Αναζητούν στο διαδίκτυο (στον ιστότοπο του Υπουργείου ή και αλλού) ή/και σε γραφεία μελετών (αν αυτό είναι δυνατό), το πλήθος και τη σειρά μελετών που είναι απαραίτητες. Για κάθε μελέτη και έρευνα θα πρέπει να υπάρχει μία σύντομη περιγραφή και να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της. Ακολούθως θα γίνει προϋπολογισμός της κατασκευής με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια του Υπουργείου.

 

 

3.     Γεωτεχνική μελέτη οδικής σήραγγας

Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες και στοιχεία για τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή της οδικής σήραγγας στην περιοχή της Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό ή εναλλακτικά στην περιοχή της Παναγοπούλας στην Ολυμπίας Οδό.

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για την γεωλογική μελέτη, τη γεωτεχνική έρευνα και τη γεωτεχνική μελέτη προσωρινής και τελικής υποστήριξης της σήραγγας. Επίσης, θα γίνει διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων σε κάθε περίπτωση μιας και στην πρώτη σήραγγα είχε προταθεί κατασκευή γέφυρας παράλληλα με το πρανές και στη δεύτερη περίπτωση η σήραγγα διανοίχθηκε σε περιοχή σημαντικής κατολίσθησης που επηρεάζει την παλαιά Εθνική οδό. Ακόμα θα συλλεχθούν οικονομοτεχνικά στοιχεία και θα γίνει προϋπολογισμός της κατασκευής με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια του Υπουργείου.

 

4.     Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης πρανών

Οι φοιτητές θα αναζητήσουν πληροφορίες και στοιχεία για τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ευστάθειας των βραχωδών πρανών στην περιοχή της Λευκάδας, και ειδικότερα στην περιοχή των Εγκρεμνών που αστόχησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού το 2015.

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για την γεωλογική μελέτη, τη γεωτεχνική έρευνα και τη γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας πρανών. Θα προταθούν τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της οδοποιίας που υπέστη αστοχίες κατά τη διάρκεια του σεισμού. Επίσης, θα συλλεχθούν οικονομοτεχνικά στοιχεία και θα γίνει προϋπολογισμός της κατασκευής

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.